A pályázat célja

A pályázat elsődleges célja, hogy a fiatalok számára közvetlen módón munkahelyet teremtsen, valamint az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulását elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítse, mellyel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése érhető el.

A projektek megvalósítására minimum 9 hónap, de maximum 15 hónap áll rendelkezésre.

Pályázók köre

 • Mikro-, kis-és középvállalkozások.
 • Rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele).
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • Az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő
 • Azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régión (Budapest, Pest megye) megvalósuló fejlesztések

 Jogi forma szerint

 • Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek,
 • Szövetkezetek.

A Közép-Magyarországi régió területén lakóhellyel rendelkező célcsoporttag bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél dunántúli) régiók valamelyikében.

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; vagy a törzstőke legkisebb mértéke alá csökkent.
 • amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.
 • amely a jelen pályázatra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét.
 • amellyel szemben Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
 • amely az 1407/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használja fel.
 • amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel.
 • amely támogatást igénylő partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen pályázat keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan nem támogatható tevékenységek köre

 • Gyakornokok foglalkoztatása
 • Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység: A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a GINOP-5.2.5-16 kiemelt projektet megvalósító kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.
 • Adminisztrációs tevékenység: gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása.
 • Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.

Az 1-4. pontban megfogalmazott tevékenységek csak együttesen támogathatóak.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása.
 2. A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése.
 3. A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás.
 4. Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében – amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapota vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolja – a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt.

Elszámolható költségekre vonatkozó feltételek

 • Gyakornokok foglalkoztatása esetében: A célcsoporttag havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, évben a bruttó 129.000 forintot, de az elszámolt havi munkabér nem haladhatja meg a legfeljebb bruttó 200.000 forintot. Azaz az egy gyakornok havi munkabérére elszámolható összeg legalább bruttó 129.000 forint, de legfeljebb bruttó 200 000 forint összesen legfeljebb 9 hónapig.
 • Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása esetében: A vállalati gyakornoki kapcsolattartó esetében a támogatás mértéke kapcsolattartónként maximum havi bruttó 75.000 Ft legfeljebb 15 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását nem meghaladó időtartamra.
 • Eszközök, immateriális javak beszerzése a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához:
  1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (gyakornok munkakörének betöltéséhez szükséges munkaruha, munkavédelmi felszerelés, továbbá egyéb, 100 000 Ft egyedi beszerzési összeget el nem érő kis értékű eszköz) gyakornokonként legfeljebb 300 000 forint erejéig.
  2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek: A projekt keretében a célcsoport foglalkoztatásához kapcsolódóan azon szükséges és elengedhetetlen, a felvett gyakornok munkaköréhez kapcsolódó beruházásokra van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak annak munkavégzéséhez. A beruházás mértéke nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 25%-át.
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához: A projekt keretében a célcsoport foglalkoztatásához kapcsolódóan azon szükséges és elengedhetetlen, a felvett gyakornok munkaköréhez kapcsolódó beruházásokra van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak annak munkavégzéséhez. A beruházás mértéke nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 25%-át. Az építéshez kapcsolódó költségek ERFA-típusú tevékenységnek és költségnek minősül. Az ERFA-átjárhatóság maximális mértéke nem haladhatja meg a teljes projekt elszámolható költségének 10%-át.
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló segítőjének foglalkoztatása: Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a segítés ideje alatt, teljes munkaidőre számítva legfeljebb a mindenkori bruttó garantált bérminimum kétszeresének erejéig, azaz 2016. évben havi bruttó 258 000 forint erejéig.

A költségvetés belső arányaira vonatkozó feltételek:

Költségtípus

Maximális mérték az összes elszámolható költségre vetítve

Maximális mértéke az elszámolható költségek összegére vetítve (átalány alapú elszámolás)

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek 0,5% 15%
Általános (rezsi) költségek 1%
Beruházáshoz kapcsolódó költségek összesen 25%
A beruházáshoz kapcsolódó költségeken belül az Infrastrukturális és ingatlan

beruházáshoz kapcsolódó költségek

10%

 

Kötelező vállalások

Vállalás Célérték Célérték elérés időpontja
A gyakornok teljesítményértékelése min. 1 Továbbfoglalkoztatási kötelezettség lejárta a projekt fizikai befejezésekor vagy a fenntartási időszakban.

 

Támogatás összege

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 900 000 Ft, de maximum 30 000 000 Ft.

Támogatás mértéke

Támogatható tevékenység Támogatási kategória
Csekély összegű

támogatás

Hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás
Gyakornokok foglalkoztatása. 100% 50%
Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység 100% 50%
Adminisztrációs tevékenység. 100%
Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás. 100%
Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása. 100% 75%
A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése. 100%
A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás. 100%
Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása. 100%

 

Fenntartási kötelezettség

Jelen pályázat keretében a fenntartási időszak a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 év. A KKV-t esetében a fenntartási időszak 3 év.

Előleg

Jelen pályázat keretében 5 millió Ft-ot meghaladó megítélt támogatás esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett számára a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 15 millió Ft, a pályázók köre 4. pontjában meghatározott támogatást igénylő esetében amennyiben nem non-profit gazdasági társaság maximum 25 %, de legfeljebb 7,5 millió Ft.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

A pályázatok benyújtása 2016. augusztus 1-től 2018. július 31-ig lehetséges.

Letölthető portfólió: Gyakornoki programok pályakezdők részére portfólió