A 2014-2020 közötti stratégiai tervezési időszakban hazánk számára jelentős fejlesztési lehetőség adódik.  A hétéves ciklusban 28,6 milliárd euró áll rendelkezésére Magyarországnak európai uniós és hazai forrásokból.

Az Európai Unió 11 tematikus célterületet határozott meg a hétéves tervezési ciklus kapcsán.

 1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése
 2. Az IKT-hez való hozzáférés, azok használatának és minőségének javítása
 3. A KKV-k versenyképességének fokozása
 4. Az alacsony – széndioxid – kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban
 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítése
 6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése
 7. A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása
 8. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése
 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni közdelem
 10. Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba
 11. Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása

Magyarország a fenti 11 célhoz illesztette fejlesztési terveit, 8 operatív program társadalmi vitája zajlott le az elmúlt időszakban.

A 9 operatív program:

 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
 • Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
 • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
 • Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
 • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
 • Közigazgatási- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)
 • Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
 • Vidékfejlesztési Operatív Program (VP)
 • Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program - GINOP

  A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a gazdaság növekedését szolgálja. A program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy Magyarország foglalkoztatási rátája elérje a 75%-ot. Ehhez szükséges egyrészt új munkahelyek létesítése, másrészt a munkavállalók képességeink fejlesztése. E célkitűzéshez kapcsolódóan a program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése. A fenti célok elérése érdekében a GINOP a rendelkezésre álló forrásokat – 8 921 508 344 € – öt fő beavatkozási területre koncentrálja:

  1. foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés,
  2. vállalkozások, valamint kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és térségek versenyképességének fejlesztése,
  3. K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése,
  4. integrált infokommunikációs fejlesztések, az Információs és Kommunikációs Technológiai szektor fejlesztése,
  5. alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságszerkezetre való áttérés támogatása, valamint a környezet megőrzése és védelme, és az erőforrás-hatékonyság növelésének elősegítése.
 • Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program - VEKOP

  A 2014-2020-ra vonatkozó Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) a rendelkezésre álló forrásokat  – 463 703 439 € – három területre koncentrálja, melyek a következők:

  • regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelése (tudásgazdaság, kreativitás, innováció),
  • közösségi infrastruktúra fejlesztése,
  • foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése.

   

  Ezzel biztosítható a budapesti és pest megyei terület további fejlődése, gazdasági versenyképességének növekedése illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkenése.

 • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

  A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program beavatkozási területe elsősorban a fenntarthatóság környezeti dimenziójának erősítését szolgálja, ugyanakkor áttételesen hozzájárul a gazdasági növekedés is.

  A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg a források felhasználása, mely 3 784 832 361 € eurót jelent.

  Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében az alábbi céloknak kell érvényesülniük:

  • klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása;
  • erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;
  • szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése;
  • egészséges és fenntartható környezet biztosítása.
 • Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program - EFOP

  Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával tud a legeredményesebben hozzájárulni a fenntartható, magas hozzáadott értékű termeléshez és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedéshez a források felhasználásával (3 069 636 241 €). Az EFOP hét fő beavatkozási irányvonala az alábbiak:

  • a szegénység elleni küzdelem,
  • a társadalmi kohézió erősítése,
  • egészségmegőrzés és egészségügyi fejlesztések,
  • a köznevelés minőségének fejlesztése kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére,
  • felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése,
  • utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók körében és a kutatás-fejlesztésben, továbbá
  • Jó Állam megerősítése.
 • Terület-és Településfejlesztési Operatív Program - TOP

  A jelentős forráskeretekkel rendelkező – összesen 3 970 875 052 € – Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához.

  Törekvéseinek tematikus fókuszában két tényező áll:

  (1) Térség-specifikus gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés: a TOP erős gazdaságfejlesztési orientációja miatt jelentősen hozzájárul ahhoz a kormányzati törekvéshez, amely szerint a 2014-2020-as uniós fejlesztési források 60%-ának közvetlenül a gazdaságfejlesztést kell szolgálniuk.

  (2) Területi és települési önkormányzati kompetenciákba eső feladatellátás kapcsán felmerülő fejlesztési szükségletek kielégítése. Ezért a TOP fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is.

 • Közigazgatási- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program - KÖFOP

  A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak. A Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, egy ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül. Ezt felismerve Magyarország a 2014-2020 időszakban külön operatív program keretében tervezi a közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási szféra fejlesztéseit végrehajtani. A KÖFOP fejlesztései a 11-es számú „A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulása” EU tematikus cél elérését támogatják 935 138 140 € forrás allokálásával.

 • Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program - IKOP

  Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedést szolgálja 3 919 774 388 € forrással. Az IKOP a Partnerségi Megállapodás prioritásait a következőképpen szolgálja:

  • A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalás fokozása közvetetten a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, korszerűsítésével.
  • A foglalkoztatás növelése közvetetten a közlekedési lehetőségek bővítésével és a földrajzi mobilitás növelésével.
  • Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése közvetlenül a közösségi közlekedés és a környezetet kevésbé terhelő közlekedési módok erősítésével.
  • A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása közvetetten a regionális, városi-elővárosi közlekedés korszerűsítésével.

  xt.

 • Vidékfejlesztési Operatív Program - VP

  Elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása összesen 3 430 664 493 € forrással.

  A Program biztosítja az EU 2020 és tematikus célokhoz való hozzájárulást az alábbiak szerint:

  • Kiemelt figyelmet fordít a K+F+I-t, a tudásátadást, képzést, készségek javítását, erősítését célzó fejlesztéseknek az agrár- és élelmiszergazdaságban és a vidéki gazdaságban,
  • alapvető célja a fenntartható és versenyképes agrár- és élelmiszergazdaság megteremtése, az agrár- és élelmiszerszektor hozzájárulása a gazdasági fejlődéshez, a foglalkoztatáshoz, a természeti erőforrások megőrzéséhez,
  • átfogó célja a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben gazdasági, szociális, közösségi intézkedésekkel.
 • Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program - RSZTOP

  A Magyarországon szegény családokban nevelkedő gyermekeket, hajléktalanokat, valamint olyan fogyatékossággal élőket és időseket támogat, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek. A rendelkezésre álló összeg – 110 450 498 € – segítségével élelmiszercsomagokat és alapvető létfenntartási cikkeket juttatnak el a rászorulóknak, meleg ételt osztanak, és a hajléktalanok társadalmi befogadását célzó intézkedéseket valósítanak meg.