A beruházás megkezdésének időpontja

 1. építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén:
  1. az építési munkálatok megkezdése, azaz az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva),
  2. olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan;
 2. műszaki berendezés, gép, egyéb berendezés, felszerelés beszerzését tartalmazó projekt esetén a beszerzendő eszköz, berendezés stb. a kedvezményezett által első alkalommal, jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalással történő írásbeli megrendelése;
 3. egyéb tevékenységhez (pl. egyéb immateriális javak beszerzése) kapcsolódó projekt esetén amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja;
 4. amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (építés, gép vagy egyéb) kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont.

 

A fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe

A projekt keretében korszerűsített termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, raktár, tároló egyéb építmény hasznos, nettó alapterülete.

 

A fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe

A projekt keretében épített termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, raktár, tároló egyéb építmény hasznos, nettó alapterülete.

 

Állami támogatás

Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás és a csekély összegű (de minimis) támogatás.

 

Átalakítás

Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, illetőleg használati módjának megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési munka, melynek eredménye folytán a létesítmény kibocsátásának további, új termékekkel történő diverzifikációja történik, vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamata alapvetően megváltozik.

 

Barnamezős terület

Barnamezős területnek tekinthető az az egybefüggő építési telek vagy telkek, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:

 • a területen építmény/épület található meg,
 • a jelenleg teljes mértékben használaton kívüli építmény/épület rossz fizikai állapotban van, többnyire környezetszennyezéssel terhelt, településszerkezeti problémát okoz és ezek megoldásához hozzájárul a fejlesztés,
 • a fejlesztés következtében gazdasági tevékenység fog zajlani a területen
 • az érvényes településrendezési terv alapján az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:
  • Gazdasági terület a pályázat benyújtását megelőzően a településrendezési terv alapján már legalább 5 éve gazdasági terület2 (OTÉK szerinti Kereskedelmi, szolgáltató, vagy Ipari terület; Budapesten „Munkahelyi” besorolású terület) és ipari tevékenységet folytattak vagy folytatnak rajta, illetve mezőgazdasági üzemi területként funkcionált vagy
  • Különleges terület, ezen belül kizárólag:
   • oktatási központok területei, vagy
   •  egészségügyi területek, vagy
   •  a nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag előfeldolgozás
   • éljára szolgáló területek, vagy
   •  honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények területei, vagy
   •  hulladékkezelők, -lerakók területei (települési szilárd és folyékony, egyéb veszélyes, radioaktív stb.), vagy
   •  mezőgazdasági üzemi terület
  • Közlekedési és közműterület, ezen belül kizárólag:
   • közlekedési építmények
   •  igazgatási épület. barnamezős beruházásnak a pályázat pontszámmal történő értékelése során. A barnamezős jelleg alátámasztásaképpen semmilyen hatósági nyilatkozat csatolása nem tekinthető relevanciával bíró dokumentumnak.

 

Bázislétszám

A Bázis időszak 12 hónapjában, a pályázó szervezetnél foglalkoztatottak (FTE-ben kifejezett) számának egyszerű számtani átlaga. A bázislétszám megtartásához a 1208 és a 1308-as NAV nyomtatványokon bevallott értékeket kell alapul venni. Az adatlapon közölt információk valóságtartalmát a Közreműködő Szervezet a projekt helyszínén a helyszíni szemle alkalmával ellenőrzi.

Bővítés

Meglévő építmény építményszintjének, vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve függőleges irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység.

 

Cégszerű aláírás

A vállalkozás hivatalos képviseletére jogosult személynek, vagy személyeknek az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy meghatalmazás kapcsán megtett aláírása. A cégszerű aláírás az előírt aláírásokkal valósul meg.

 

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA):

Az EU Strukturális Alapjainak feladata az Unión belüli fejlettségbeli különbségek mérséklése, az eltérő fejlettségi szintű államok és régiók gazdasági és társadalmi kohéziójának megteremtése. A 2007-2013-as időszakban két strukturális alap működik: az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap. A regionális politikára szánt összegek legnagyobb része, hozzávetőlegesen 45%-a az ERFA-n keresztül jut el a tagállamokba. A jelenlegi szabályozást a 2006/1086/EK rendelet tartalmazza, mely meghatározza azokat az intézkedéstípusokat (a konvergenciát, a regionális versenyképességet és foglalkoztatottságot, valamint az európai területi együttműködést), amelyek alapján a régiók jogosultak az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) pénzügyi forrásaira.

 

Európai Szociális Alap (ESZA):

A Strukturális Alapok másik eleme az ERFA mellett. Legfőbb funkciója a humánerőforrás fejlesztés támogatása. A jelenlegi szabályozást a Tanács 1081/2006/EK rendelete tartalmazza, mely 2007. január 1-jén lépett hatályba. Az Európai Szociális Alap (ESZA) célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi fejlődést a tagállamok azon szakpolitikáinak támogatásával, melyek a teljes foglalkoztatás elérésére, a munka minőségének és a termelékenység javítására, továbbá a társadalmi befogadás előmozdítására és a foglalkoztatás nemzeti, regionális és helyi szintű egyenlőtlenségeinek csökkentésére irányulnak

 

Előleg

Az adott pályázati kiírás keretében kerül meghatározásra az előleg igénylésének lehetősége. Az előleg iránti kérelmet a pályázónak pályázatában külön sorban, összegszerűen fel kell tüntetnie és indokolnia.

 

Elszámolható költségek

 

A pályázó által megvalósítani tervezett projekt keretében tervezett kiadások, amelyek a támogatás keretében elszámolhatóak. Ezen költségek körét a pályázati útmutató részleteiben ismerteti, szabályozza.

 

Felújítás

Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett (jókarbantartási) építési tevékenység.

 

 

Fogyatékkal élő munkavállaló

Bármely olyan személy, aki

 1. a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert; vagy
 2. elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved

 

Gazdasági terület

Az érintett település településrendezési tervében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek megfelelően gazdasági területnek minősülő terület. Budapesti fejlesztések esetében a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X.15.) Fővárosi Közgyűlési Rendeletben (BVKSZ) meghatározottak szerint ipari területnek és kereskedelmi, szolgáltató területnek minősülő „Munkahelyi övezet besorolású” terület.

 

Hiánypótlás

A pályázat benyújtását követően felszólítást kaphat a pályázó hiánypótlásra. Amennyiben önhibáján kívül valamely hiánypótolható mellékletét nem nyújtotta be pályázati anyagában, úgy erre felszólítást kap.

 

Immateriális javak:

Szabadalmi jog, licensz know-how vagy nem szabadalmaztatott műszaki ismeretek megszerzése útján megvalósuló technológiatranszfer

 

Indikátorok:

A programértékelés során a program céljainak teljesülését számszerűen vizsgáló mutató-számok, illetve szakmaspecifikus eredménymutatók

 

Induló beruházás fogalma

A 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a tárgyi eszközökbe és/vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény kibocsátásának további, új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódik. Egy épület, ill. az alapinfrastruktúra helyreállítása, felújítása, korszerűsítése önmagában nem teljesíti az induló beruházás fogalmát.

 

Innovációs klaszterek

Olyan független vállalkozások – innovatív induló vállalkozások, kis-, közepes-, és nagyvállalkozások, valamint kutatási szervezetek – csoportosulásai, amelyek egy adott ágazatban és régióban működnek, és céljuk az innovációs tevékenység ösztönzése az intenzív együttműködésnek, az eszközök megosztásának, a tudás és a szakértelem cseréjének előmozdításán keresztül, valamint hatékonyan hozzájárulva a klaszterhez tartozó vállalkozások közötti technológiaátadáshoz, hálózatépítéshez és információ-terjesztéshez

 

Ipari park

A 297/2011. (XII.22.) Korm. rendelet szerint infrastruktúrával ellátott, fejlesztő, termelő és szolgáltató tevékenységeket folytató működésre és innovációra törekvő, „Ipari Park” címmel rendelkező szervezet. Jelen felhívás esetében az ipari park címszerződésében szereplő helyrajzi számok tekintendőek az ipari parki címmel rendelkező területének. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az ipari parki címmel rendelkező szervezetek címszerződésében szereplő területek meghatározása esetén, amennyiben az ipari parki címszerződés módosításra kerül, az eredeti szerződés mellett a módosítások is figyelembe veendők.

 

Hatás indikátorok

A megvalósult programnak a gazdasági-társadalmi környezetére gyakorolt, hosszabb távú hatásait számba vevő mutatószámok

 

Hátrányos helyzetű munkavállaló:

Az a személy, aki:

 1. az előző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban; vagy
 2. nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3); vagy
 3. 50 éven felüli személy; vagy
 4. egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
 5. valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25 %-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik; vagy
 6. egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai ta-pasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkábaállási esélyei egy biztos munkahelyen

 

Kapcsolódó vállalkozások

Azon vállalkozások, amelyek egymással az alábbiakban felsorolt valamely kapcsolatban állnak:

 1. egy vállalkozás egy másik vállalkozás tulajdoni részesedésének (részvényeinek) vagy a szavazatának a többségével rendelkezik, vagy
 2. egy vállalkozás egy másik vállalkozásban jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy
 3. egy vállalkozás egy másik vállalkozás felett a tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött szerződés vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján – függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól – döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol, vagy
 4. egy vállalkozás egy másik vállalkozásban – más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján – a szavazatok többségét egyedül birtokolja.

Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások is, amelyek egy vagy több vállalkozáson keresztül állnak egymással kapcsolatban.

Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek továbbá azok a vállalkozások, amelyek egy természetes személy vagy közösen fellépő természetes személyek egy csoportja révén az előzőekben meghatározott jellegű kapcsolatban állnak egymással, amennyiben tevékenységüket vagy tevékenységük egy részét az érintett piacon vagy egymással szomszédos piacokon folytatják.

A befektetők érdekeltsége tekintetében – az előzőekben foglaltaktól eltérően – önálló vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amellyel a törvény 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők külön-külön és együttesen sem állnak kapcsolatban, vagy amelynek a befektetői sem közvetlenül, sem közvetve nem vesznek részt az irányításban, vagy amelynek a befektetői nem vállalkozásként működnek. Ellenkező esetben a vállalkozás kapcsolódó vállalkozásnak minősül

 

Kedvezményezett

Az előirányzatból részesülő kérelmező, pályázó vagy egyéb – a kötelezettségvállalás alapján – jogosult természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Végső kedvezményezett az előirányzat terhére folyósított támogatás végső felhasználója.

 

Klaszter

Egy adott iparág versenyző és kooperáló vállalatai, kapcsolódó és támogató iparágai, pénzügyi intézmények, szolgáltató és együttműködő infrastruktúrális (háttér)intézmények (oktatás, szakképzés, kutatás), vállalkozói szövetségek (kamarák, klubok) innovatív kapcsolatrendszerén alapuló földrajzi koncentrációja.

 

Korszerűsítés

Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságának javítása, használati értékének, teljesítőképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési-szerelési munka.

 

Kötelezettségvállaló

A jogképességgel nem rendelkező pályázó(k)nak Kötelezettségvállaló szervezetet kell megjelölni. A kötelezettségvállaló szervezet a pályázó által a pályázatban megjelölt, a pályázati program végrehajtására, a támogatás pályázó általi felhasználására és elszámolására kötelezettséget vállaló jogi személy. –Amennyiben egy be nem jegyzett csoportosulás szeretne pályázni, keresniük kell egy olyan bejegyzett szervezetet, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatot benyújtó csoport meg is valósítja a tervezett programot, valamint a pályázó csoport pénzügyeit is ő ellenőrzi, felügyeli.

 

Közreműködő szervezet

A Közreműködő Szervezet tartja a kapcsolatot a pályázókkal közvetlenül. Feladatkörét tekintve a Közreműködő Szervezet készíti el a pályázati kiírások és a támogatási szerződések tervezetét, elvégzi a pályázatok formai vizsgálatát, befogadását és értékelését. emellett aláírja a Támogatási Szerződéseket, engedélyezi a kifizetéseket és ellenőrzi a támogatott fejlesztéseket is.

 

Köztartozásmentesség

A vállalkozás szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban.

 

Kutatás-fejlesztés

A kutatás-fejlesztési tevékenység olyan alkotómunkát jelent, mely a meglévő ismeretanyag bővítését, új alkalmazások kidolgozását célozza. magában foglalja az alapkutatást, azalkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést

 

Logisztika célt szolgáló fejlesztés

Logisztika célját szolgáló fejlesztésnek minősül a logisztikai szolgáltatók által végrehajtott beruházás, amely TEÁOR’08 5210 raktározás, tárolás (TEÁOR’03-as 6312 tárolás, raktározás), illetve TEÁOR’08 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEÁOR’03-as 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése) céljára szolgáló építmény(ek) létrehozására, fejlesztésére irányul.

Logisztikai szolgáltató: olyan vállalkozások, melynek főtevékenysége logisztikai szolgáltatás.

Logisztikai szolgáltatások TEÁOR’08 szerint:

4920 Vasúti áruszállítás

4941 Közúti áruszállítás

4942 Költöztetés

4950 Csővezetékes szállítás

5020 Tengeri áruszállítás

5040 Belvízi áruszállítás

5121 Légi áruszállítás

5210 Raktározás, tárolás

5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5223 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5224 Rakománykezelés

5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

5310 Postai tevékenység (egyetemleges kötelezettséggel)

5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

8292 Csomagolás

 

Megtartott munkahely

A támogatott projekt eredményeként megőrzött munkahelyek száma. Értéke

megegyezik a Bázis létszámmal.

 

Megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazása

Amennyiben a fejlesztés során megújuló energiát hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra, és ezen technológiák elszámolható költsége az összes elszámolható költség minimum 8%-át eléri. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a fenti kategóriába szigorúan értelmezve kizárólag a megújuló energia előállítását szolgáló berendezések bekerülési értékét képző költségek értendők bele (pl. geotermikus hőszivattyús padlófűtési rendszer kialakítása esetén kizárólag a hőszivattyú berendezés képzi a megújuló energiát hasznosító technológia részét, a padlófűtés kiépítése nem).

 

Mikro-, kis- és középvállalkozás (KKV)

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) 3. §-a szerinti vállalkozás.

 

A KKV kategórián belül középvállalkozásnak minősül a vállalkozás, amelynek

 • összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
 • éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

 

A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

 • összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
 • éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

 

A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

 • összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
 • éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

 

Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25 %-ot.

Partner, illetőleg kapcsolódó vállalkozások esetében a fenti mutatókat összegezni szükséges, az összegezett adatok birtokában történhet a minősítés meghatározása.

Az útmutatóban nem szabályozott, KKV-kkal kapcsolatos kérdésekben további részletszabályokat a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete, valamint a KKV-król szóló 2004. évi XXXIV. törvény 5. §-a nyújt.

 

Output indikátorok

program megvalósításának folyamatát jelző mutatószámok, illetve szakma-specifikus eredménymutatók, amelyek a támogatott program céljainak megvalósulását írják le

 

Partnervállalkozás

 1. a) amely az alábbiak alapján nem minősül kapcsolódó vállalkozásnak, és
 2. b) amelyben más vállalkozásnak kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozásnak együttesen, illetve amelynek más vállalkozásban kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozással együttesen a tulajdoni részesedése – jegyzett tőkéje vagy szavazati joga alapján – legalább 25%.

 

Pályázó

Amennyiben a pályázati felhívás másként nem rendelkezik, a támogatást pályázati úton igénylő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, természetes személy, illetve személyek közössége

 

Pályázat

Azon dokumentumok összessége, amely alapján megtörténik a pályázat bírálata. A formanyomtatvány (pályázó adatai, projekt bemutatása) és a mellékletek képezik a pályázati dokumentációt.

 

Pályázati felhívás:

A támogatási program végrehajtása érdekében megjelentetett felhívás a támogatási programban való részvételre

 

Pályázati kiírás

pályázati felhívás és az útmutató, melyek együttesen tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt

 

Pályázat-értékelés

A benyújtott pályázatnak az értékelési szempontrendszer alapján történő vizsgálata, a pályázatra vonatkozó részletes szakmai vélemény megfogalmazása

 

Pályázatkezelő

A jogszabály vagy a támogatóval kötött megállapodás alapján a pályáztatás technikai lebonyolítását végző, illetve a pályázati programok tartalmi és pénzügyi megvalósítását ellenőrző szerv

 

Projekt

Egy adott időszak alatt, előre meghatározott időkeretek között, a rendelkezésre bocsátott költségekből a meghatározott eredmény elérése.

 

Projekt Előrehaladási Jelentés

A pályázó a Támogatási Szerződés aláírását követően a Közreműködő Szervezet irányába köteles időszakonként jelentéseket nyújtani a projekt helyzetéről.

 

Projekt Fenntartási Jelentés

A kedvezményezett pályázó a projekt megvalósulását követő fenntartási/vállalási időszakban a Közreműködő Szervezet számára Projekt Fenntartási Jelentések készítésére kötelezett.

 

Saját forrás

A pályázó által a beruházás finanszírozásához biztosított forrás, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be

 

Szálláshelyfejlesztés

Szálláshelyfejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a

KSH építmény jegyzékében a „12 NEM LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített szállodák,

motelek, fogadók, panziók és egyéb szálló jellegű épületek, étteremmel vagy anélkül, valamint az ifjúsági szállók, a hegyi menedékházak, gyermek- vagy családi

nyaralótáborok, üdülő- és pihenőotthonok, egyéb, nyaralóknak készült máshova nem

sorolt ingatlan.

 

Start-up vállalkozás

Induló tudásintenzív vállalkozás, amely kis tőke- és munkabefektetéssel is gyors növekedést produkál.

 

Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló

Bármely olyan személy, aki legalább 24 hónapja munkanélküli

 

Támogatás:

Minden olyan intézkedés, amely megfelel a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételnek

 

Támogatási cél

A támogatást nyújtó szerv által egyedileg meghatározott gazdasági, társadalmi vagy egyéb közérdekű hatás, amelynek megvalósítását a támogatás célul tűzte ki

 

Támogatási időszak:

A pályázati felhívásban és útmutatóban megjelölt időpontok közé eső, a pályázó által a pályázatban megjelölt kezdő és befejező időpontok közötti intervallum. Ezen időszakban kell a pályázónak a pályázati programot megvalósítania, s a támogatást kizárólag a fentiek szerint meghatározott időszakot terhelő költségek kiegyenlítésére használhatja fel

 

Támogatási intenzitás

A támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének százalékos formában kifejezett hányadosa.

 

Támogató

Az előirányzat felett rendelkezésre jogosult, annak felhasználásáért felelős szerv, illetve szervezet, aki a kedvezményezetteket támogatásban részesíti. –Az a szerv, szervezet, vállalat, vállalkozás, stb.., amelyik a pályázaton elnyerhető összeget biztosítja.

 

Tárgyi eszközök

Földterülethez, épületekhez, üzemekhez, gépekhez és berendezésekhez kapcsolódó eszközök

 

Termelő/szolgáltató funkciójú épület/épületrész

A vállalkozás székhelyén/fióktelepén/telephelyén található épületek/épületrészek közül azok, amelyekben a pályázó fejlesztendő tevékenységének megfelelő termék előállítás, illetve szolgáltatás nyújtása történik (raktározási, tárolási, igazgatási, kereskedelmi, szociális, illetve bármely egyéb funkciót ellátó épületek/épületrészek nem értendőek bele). Amennyiben adott épületben termelő, illetve nem termelő funkcióval bíró épületrészek, helyiségek is helyet kapnak, úgy a kizárólag termelő funkcióval bíró helyiségeket szükséges figyelembe venni.

 

Turisztikai attrakció

Turisztikai vonzerő vagy attrakció az a természeti vagy kulturális örökség, amely a látogatót egy bizonyos helyszín meglátogatására ösztönzi, vagy konkrét, tudatos emberi tevékenység eredményeképpen létrejött létesítmény, amelyet kifejezetten turisztikai céllal, a látogatók szükségleteinek kielégítésére hoztak létre. A turisztikai attrakció lényeges ismérve, hogy a helyi gazdaságra és társadalomra érdemi hatás gyakorló turistaérkezést vált ki, és olyan szolgáltatások épülnek rá, amelyek hozzájárulnak a turisztikai munkahelyteremtéshez.