• Kinek érdemes pályáznia a Széchenyi 2020 keretében, illetve más támogatások kapcsán?

  Mivel minden egyes pályázati évben többszáz pályázati kiírás és ehhez rendelt forrás jelenik meg, így minden érdeklődőnek célszerű tisztában lennie a lehetőségekkel. Vállalkozásunk, a Rolling Consulting Kft. egyaránt vállalja a KKV-szektor, a nagyvállalatok, az önkormányzati szféra és az egyéni vállalkozók pályázat-monitoringját és pályázatának teljes körű menedzselését. Ezen információkhoz Ön egyszerűen hozzájuthat a hírlevelünkre való feliratkozással, amelyet az alábbi linken tehet meg:

  Hírlevél feliratkozás

 • Kötelező-e az átlagos statisztikai létszám a pályázat benyújtásához?

  A legtöbb Széchenyi 2020 keretében KKV-k részére megjelent pályázati kiírás esetében kötelező előírás a minimum egy fő foglalkoztatott megléte az utolsó lezárt, teljes üzleti év esetében.

 • Végrehajtás alatt álló vállalkozás pályázhat?

  A pályázatok benyújtásának feltétele, hogy a pályázóval szemben ne legyen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete, az APEH által indított végrehajtási eljárás folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

 • Lehet-e negatív saját tőkéje a pályázó vállalkozásnak?

  Minden pályázati kiírás keretében alapfeltétel, hogy a saját tőke a pályázat benyújtását megelőző üzleti évben nem csökkenhetett a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá, tehát nem lehet kevesebb, mint a jegyzett tőke fele. Így negatív sem lehet.

 • Mit takar a pályázat előkészítés, pályázatírás?

  A pályázat előkészítés és a pályázatírás keretében megvalósul a Pályázó projektötletének kidolgozása, formálása, költségvetés készítése, a szükséges dokumentációk elkészítése, a pályázati adatlap összeállítása, illetve a teljes pályázati dokumentáció benyújtása a Kiíró szervezet felé. Ezt követően a Hiánypótlások és Tisztázó Kérdések megválaszolása is részét képezi a pályázatírásnak.

 • Mit takar a projektmenedzsment fogalma?

  A pályázati projektmenedzsment keretében a Támogató Szerződés vagy Támogató Okirat hatályba lépését követően kezdődik meg a nyertes pályázatok megvalósításának menedzselése. Keretében megtörténik az Időközi Projekt Előrehaladási Jelentések és Időközi Kifizetési Kérelmek összeállítása és benyújtása, tehát beszámolók készítése a projekt előrehaladásáról. A projektmenedzsment keretében vállalkozásunk vállalja ezeknek a beszámolóknak az összeállítását, a projekt folyamatos nyomon követését, ütemezésének és megvalósításának tervezését, kapcsolattartást a szállítókkal és a közreműködő szervezettel.

 • Mikor kezdhető meg egy projekt?

  Az adott projekt megkezdésének időpontját minden esetben az adott Pályázati Felhívás szabályozza. Általában lehetséges saját felelősségre megkezdeni a projekttevékenységeket a pályázat benyújtását követő napon, de ez nem jelent előnyt a pályázat elbírálásánál.

 • Mit jelent a Projekt Előrehaladási Jelentés?

  A pályázó a Támogatási Szerződés aláírását követően a Közreműködő Szervezet irányába köteles időszakonként jelentéseket nyújtani a projekt helyzetéről.

 • Mikor befejezett egy projekt?

  Általános szabály szerint abban az esetben, amennyiben minden, a pályázatban szereplő tevékenység megvalósult, továbbá a projekt zárásának feltétele a Záró Beszámoló a Közreműködő szervezet általi jóváhagyása. Ezt követően a támogatás folyósítása megtörténik. Amennyiben ezen feltételek fennállnak, a projekt befejezettnek tekinthető. A projekt befejezését követő napon kezdődik meg a projekt fenntartási időszaka.

 • Mi a fenntartási időszak fogalma?

  A projektek kapcsán három vagy ötéves időintervallumot felölelő fenntartási időszakról beszélhetünk. A mikro- és kis-, illetve középvállalkozások esetében három év a fenntartási időszak hossza. A Közreműködő Szervezet irányába ez alatt az időszak alatt éves fenntartási jelentéseket kell benyújtania a Pályázónak. Az évente beadásra kerülő fenntartási jelentések tartalmazzák az indikátorokra, vállalásokra vonatkozó információkat. A fenntartási időszak alatt a pályázók kötelesek a pályázatuk keretében megvalósítható fejlesztéseket fenntartani.

 • Mi az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) fogalma?

  Az EU Strukturális Alapjainak feladata az Unión belüli fejlettségbeli különbségek mérséklése, az eltérő fejlettségi szintű államok és régiók gazdasági és társadalmi kohéziójának megteremtése. A 2007-2013-as időszakban két strukturális alap működik: az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap. A regionális politikára szánt összegek legnagyobb része, hozzávetőlegesen 45%-a az ERFA-n keresztül jut el a tagállamokba. A jelenlegi szabályozást a 2006/1086/EK rendelet tartalmazza, mely meghatározza azokat az intézkedéstípusokat (a konvergenciát, a regionális versenyképességet és foglalkoztatottságot, valamint az európai területi együttműködést), amelyek alapján a régiók jogosultak az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) pénzügyi forrásaira.

 • Mi az az Európai Szociális Alap (ESZA)?

  A Strukturális Alapok másik eleme az ERFA mellett. Legfőbb funkciója a humánerőforrás fejlesztés támogatása. A jelenlegi szabályozást a Tanács 1081/2006/EK rendelete tartalmazza, mely 2007. január 1-jén lépett hatályba. Az Európai Szociális Alap (ESZA) célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi fejlődést a tagállamok azon szakpolitikáinak támogatásával, melyek a teljes foglalkoztatás elérésére, a munka minőségének és a termelékenység javítására, továbbá a társadalmi befogadás előmozdítására és a foglalkoztatás nemzeti, regionális és helyi szintű egyenlőtlenségeinek csökkentésére irányulnak

 • Mi számít gazdasági területnek?

  Az érintett település településrendezési tervében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek megfelelően gazdasági területnek minősülő terület. A fővárosban a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló Fővárosi Közgyűlési Rendeletben (BVKSZ) meghatározottak szerint ipari területnek és kereskedelmi, szolgáltató területnek minősülő „Munkahelyi övezet besorolású” terület.

 • Kell önerővel rendelkeznem a pályázatokhoz?

  A pályázónak a projektje megvalósításához biztosítania kell bizonyos összegű saját forrás rendelkezésre állását. Ennek mértéke függ attól is, hogy például a pályázó önkormányzat, non-profit szervezet, vagy esetleg profitorientált vállalat-e, valamint attól, hogy a pályázó hol kívánja megvalósítani projektjét. Az adott támogatható területhez elvárt önrész pontos összegét és feltételeit az adott pályázati kiírás tartalmazza.

 • Mi a Közreműködő Szervezet szerepe a pályázat kapcsán?

  A Közreműködő Szervezet tartja a kapcsolatot a pályázókkal közvetlenül. Feladatkörét tekintve a Közreműködő Szervezet készíti el a pályázati kiírások és a támogatási szerződések tervezetét, elvégzi a pályázatok formai vizsgálatát, befogadását és értékelését. emellett aláírja a Támogatási Szerződéseket, engedélyezi a kifizetéseket és ellenőrzi a támogatott fejlesztéseket is.

 • Milyen kötelezettségvállalásokat kell tenni egy pályázatnál?

  Kiírásonként változnak a vállalások azonban a leggyakoribb elvárások a létszámtartás, vagy bővítés, és az árbevétel növekedés.

 • Milyen szankciókra számíthat az, aki nem tudja tartani a kötelezettségvállalásokat?

  Ha valaki nem teljesíti az előírásokat, akkor szabálytalansági eljárásra számíthat. Azonban van rá lehetőség, hogy szerződésmódosítás keretén belül a vállalások módosításra kerüljenek, azonban ez csak alapos indoklással valósítható meg.

 • Pályázhatok-e, ha korábban már volt nyertes pályázatom?

  Egy kiírás keretében, csak egy nyertes pályázattal rendelkezhet a pályázó, illetve annak kapcsolt vállalkozása. Azonban, ha az elmúlt években más kiírás keretében rendelkezik nyertes pályázattal, az nem zárja ki, hogy egy aktuális pályázaton elinduljon.

 • Mit jelent az, hogy utófinanszírozott pályázat?

  A nyertes pályázat megvalósítása után (pl.: beszerzésre kerültek az eszközök) van lehetőség a számlával és banki átutalással igazolt tevékenységeket elszámoltatni, amelynek összegét ellenőrzés után fognak kiutalni vállalkozásának.

 • Mit jelent az előfinanszírozás?

  A nyertes pályázatban szereplő támogatást előre kiutalják, és abból van lehetősége megvalósítani a pályázatban szereplő projektet. Előfinanszírozási konstrukciókat általában csak önkormányzatok és nonprofit vállalkozások igényelhetik.

 • Mit jelent az, hogy KKV?

  A KKV rövidítés a Kis – és Középvállalkozásokat jelenti, amelyet az Európai Unióban a 800/2008 EK rendelet 1. számú melléklete szabályoz.

  A legfontosabb elemei:

  • KKV-nek minősül az a vállalkozás amelynek létszáma kevesebb, mint 250 fő, és árbevétele nem haladja meg az 50 millió Eurót vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió Eurót.
  • Ezen belül kisvállalkozás, amelynek létszáma kevesebb, mint 50 fő, és árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió Eurót.
  • Ezen belül mikrovállalkozás, amelynek létszáma kevesebb, mint 10 fő, és árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió Eurót.

  Egy vállalkozás státusza akkor változik, ha két egymást követő évben produkálja a magasabb vagy alacsonyabb státusz mutatóit.

 • Vállalatomnak nyereségesnek kell lenni, ahhoz hogy elinduljon egy pályázaton?

  Önmagában az, hogy nyereséges-e egy vállalkozás nem befolyásolja a pályázatokon való indulást. A legtöbb pályázatnál bonyolult kiválasztási kritériumoknak kell megfelelni, amelyek során a gazdasági mutatók, projekt összköltség és teremtett munkahelyek is hatással lehetnek a döntési folyamatra. Tehát az, hogy a vállalkozás nyereséges nem jelenti automatikusan azt, hogy magas pontszámot tud elérni és nyer a pályázaton.

  Ha egy adott konstrukcióban pályázni szeretne, kérjen előminősítést ezen a linken.

 • Mennyi időt vesz igénybe egy pályázat elkészítése?

  A pályázatok elkészítésének időtartama minden pályázati kiírás estében különböző, hiszen a legkülönbözőbb célokra és fejlesztésekre nyújtható be pályázat. Egy pályázati anyag kidolgozása néhány napot vagy akár egy hónapot is igénybe vehet, fontos, hogy a projektterv kidolgozása megalapozott és előkészített legyen annak érdekében, hogy kivitelezhető projektekhez igényeljenek támogatást.

 • Mit jelent az, hogy teljes lezárt üzleti év?

  Teljes lezárt üzleti évnek számít, ha az adott vállalkozás a teljes naptári évben (365 napon át) működött. Egy januárban alapított vállalkozás hiába működött majdnem egész évben, az alapítás éve még nem számít teljes üzleti évnek.

 • A pályázat beadása után visszamondható a támogatási kérelem?

  A pályázónak bármikor lehetősége van visszalépni mind az értékelési mind a megvalósítási szakaszban. Ha nyertes pályázó lép vissza kérelmezheti Támogatási Szerződése felbontását, mely nem jár semmilyen negatív hatással a szervezet jövőbeni támogatásigénylési lehetőségeire.