A pályázat célja

A pályázati kiírás a vállalkozások működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni a KKV-k versenyképességének megőrzése érdekében.

A projekt területi korlátozása

A pályázat beadása egyedül a Dél-Dunántúli régióban lehetséges. A projekt megvalósítási helyszíne az érintett település Településrendezési tervében kizárólag GAZDASÁGI területnek minősített terület lehet. Ettől eltérő övezeti besorolás esetén barnamezős projekt megvalósítási helyszínre vonatkozó pályázat benyújtása lehetséges.

Pályázók köre

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű vállalkozás (113, 114, 115, 121, 125, 128, 129, 138, 139)
 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli vállalkozás (211, 212, 213, 226, 227, 229)
 • egyéb vállalat (721)

Kizárólag mikro-, kis-és középvállalkozás minősítésű vállalkozások indulhatnak.

Támogatható tevékenységek köre

 • Épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, felújítás (terület előkészítés, területrendezés, bontás, törmelék elhordás, épületek átalakításának, bővítésének, korszerűsítésének, helyreállításának, felújításának költségei; technológiai szerelés, műszaki ellenőr költsége az épületre aktiválható technológiafejlesztés költsége)
 • Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása (ivóvíz hálózat; őrző védő hálózat; gázhálózat, fűtési rendszerek, villamos hálózat, eső-szennyvíz elvezetés, hulladékkezelő, vízi létesítmények, informatikai hálózat, térburkolat, járda, parkoló, út, vasúti vágány, közműfejlesztési hozzájárulás, fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés)
 • Eszközbeszerzés (egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékben) (új eszköz, szállítás, üzembe helyezés, első minősítés költsége, betanítás költségei, kiegészítő berendezések, eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, know-how beszerzésének költsége)
 • Szolgáltatás (nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat)

Kizárólag az épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, felújítás támogatható önállóan, a többi tevékenység önállóan nem támogatható.

Egyéb kizáró okok

Nem támogatható azon tevékenység, amely

 • kereskedelmi tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR 45-47; kivéve 45,20)
 • pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR 64-66)
 • logisztikai beruházás célját szolgáló fejlesztés
 • turisztikai attrakció-, szálláshely-fejlesztés és vendéglátóipari szolgáltatás célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR 93; 55-56)
 • Annex I. listában felsorolt termékek termelésére, feldolgozására,
 • Annex I. listás végtermék forgalomba hozatalára irányul

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére

 • amely nem rendelkezik legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
 • amelynek a pályázat benyújtását megelőző utolsó, lezárt, teljes üzleti évében az éves átlagos statisztikai állományi létszáma 1 fő alatt volt
 • amely bevétele több, mint 50%-át mezőgazdasági tevékenységből szerzi
 • amelynek főtevékenysége 2008-as TEÁOR szám: 01.11-03.22 alá tartozik
 • nem nyújtható támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek fejlesztése nem városi rangú, a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg:
  • népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy
  • állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt,
 • nem támogathatók azon pályázók projektjei, melyek 2007-2013 között meghirdetett alábbi pályázati felhívások keretében a jelen felhívásra benyújtott projekttel egyező fejlesztési helyszínen hatályos támogató döntéssel rendelkeznek, és projektjüket még fizikailag nem fejezték be:
  • „Telephelyfejlesztés”
  • „Ipartelepítés”
  • „Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” – GOP-2.1.1/B

Támogatás mértéke

Az elszámolható összköltség arányában igényelhető támogatás mértéke

 • Mikro- és kisvállalkozások esetében 60%
 • Középvállalkozások esetében 50%

Támogatás összege

Az elnyerhető támogatás összege

 • Minimum 10 millió Ft
 • Maximum 60 millió Ft

Munkahelyteremtés

A projektnek az alábbi táblázat szerinti kötelező munkahelyteremtésre vonatkozó indikátorvállalásokat kell tartalmaznia legkésőbb a projekt fenntartási időszakának legvégéig:

 

Igényelt támogatás/Bázislétszám 0-9,99 fő 10-49,99 fő 50-249,99 fő 250- fő
10-19,99 millió Ft 1 fő 2 fő 3 fő 6 fő
20-29,99 millió Ft 2 fő 3 fő 4 fő 6 fő
30-60 millió Ft 3 fő 4 fő 5 fő 6 fő

Előleg

Előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő kedvezményezett esetében 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft.

Önerő:

A megvalósítandó projektekhez az elszámolható költségekre igényelt/megítélt támogatás összegén felüli résznek megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani.

 

A pályázatok benyújtására 2014. március 26-ig van lehetőség!

Letölthető portfólió: Telephelyfejlesztés DDOP portfólió