A pályázat célja

Ösztönözni a környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, vissza nem térítendő támogatás segítségével hálózatra csatlakozott napelemes rendszerek kiépítésével.

A projekt területi korlátozása

Jelen kiírás esetében támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.

Pályázók köre

Költségvetési szervek

 • 321 – Helyi önkormányzat
 • 322 – Helyi önkormányzat költségvetési szerv
 • 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonú közfeladatot ellátó)

Amennyiben az épület tulajdonosa és a fenntartója/üzemeltetője elválik egymástól, mind a tulajdonos, mind a fenntartó jogosult pályázatot benyújtani.

KEOP-4.10.0/A pályázaton hatályos támogatói döntéssel rendelkező projektgazdák nem nyújthatnak be pályázatot.

Támogatható tevékenységek köre

A) 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű), hálózatra csatlakozó napelemes rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából

(Napelemek, tartó eszközök, állványok, helyi rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter) és ezek kiépítésének költségei, külön mérő-és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése, a havi villamosenergia-fogyasztási adatokat rögzítő mérőeszköz beszerzése és felszerelése.)

Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható (napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig)! Elszámolhatóak a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.

Elszámolható költségek:

I . Előkészítés 6%

 • Projektmenedzsment (jogi, pénzügyi, műszaki szakértő, közbeszerzési tanácsadó) max 5%
 • Közbeszerzés
 • Energetikai tanulmány
 • Műszaki tervek
 • Közbeszerzési hatósági díjak
 • Hatósági díjak

II. Megvalósítás

 • hulladék kezelés
 • bontás/átalakítás/technológia szerelés
 • próbaüzem
 • kapcsolódó infrastruktúra kiépítése
 • műszaki gépek egyéb berendezések
 • Tervezés (kiviteli tervek)
 • Mérnöki feladat (záró audit max 250 000 Ft)
 • Műszaki ellenőr díja
 • Tájékoztatás és nyilvánosság díja max 1%

Kizáró okok és feltételek:

 • Nem támogathatóak lakásberuházási tevékenységek
 • Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a rendszer által éves szinten – auditori számítások alapján – megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület, fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét.
 • Nem támogatható az autonóm kialakítású napelemes rendszer
 • Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, és egy projekt (műszaki, pénzügyi, energetikai szempontból összefüggő tartalmú beruházás, mely egy megvalósítási helyszínen, azaz egy épületen vagy közös energetikai rendszeren működő több épületen van) esetében csak egy pályázathoz nyújtható támogatás, továbbá egy településről egy pályázat benyújtására és támogatására van lehetőség
 • Nem támogatható olyan projekt, mely beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem teher , per és igénymentes
 • A projektnek a pályázó által aktivált beruházáskeretében kell megvalósítani.
 • Operatív lízing, bérlet és haszonbérlet keretében történő beszerzéséhez támogatás nem igényelhető.
 • A projektnek energetikai auditon kell alapulnia.
 • A beépítésre kerülő napelemes rendszerrel szembeni követelmények:
  • A napelemes modulokra gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre
  • A napelem megfelel az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezés megfelel továbbá kristályos modulok esetén az IEC61215,m vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek.
 • Jelen konstrukcióban nem támogatható olyan fejlesztés, melynek eredményeként éves szinten a hálózatról vételezett és a hálózatba betáplált villamosenergia mennyiségek szaldója alapján a hálózatba történő villamos energia betáplálás- vagyis éves szinten összesítve villamosenergia értékesítés- valósulna meg.
 • Csak olyan épülethez kapcsolódó beruházás támogatató, melyet a pályázat benyújtásának évében és az azt megelőző 3 évből legalább 1 teljes évben rendeltetésszerűen használtak.
 • A megújuló energiafelhasználásra vonatkozó maximális fajlagos költség:
  • A csatlakozási teljesítményre vetített beruházási költség maximum: 700 000 Ft/KW (INVERTER hálózati csatlakozási teljesítményére vetítve számolandó)

Beadási határidő : 2014.08.21- 2014.08.30

Támogatás mértéke

Az elszámolható összköltség arányában igényelhető támogatás mértéke várhatóan 100%.

Támogatás összege

Az elnyerhető támogatás összege várhatóan

Minimum 20 millió Ft Maximum 50 millió Ft

Beruházás megkezdése: saját felelősségre a pályázat benyújtását követően, de legkésőbb a Támogatói okirat hatálybalépését követő 90. napon.

Beruházás befejezése: Támogatói okirat hatálybalépését követő 8 hónapon belül, de legkésőbb 201505.30-ig.

Záró elszámolási határidő: 2015.06.30. az ezt követően felmerült költségeket saját forrásból kell biztosítani.

Csatolandó mellékletek köre:

 • A pályázó jogi státuszát igazoló dokumentumok szkennelve (.pdf formátumban) aláírási címpéldány eredeti vagy közjegyző által hitelesített, vagy bank által kiadott eredeti vagy hitelesített aláírás minta
 • Nyilatkozat a településről és ingatlanról szkennelve. (pdf. formátumban)
 • Auditori nyilatkozat elektronikusan (xlsx formátumban)
 • Többletpontért dokumentumok szkennelve. (pdf. formátumban)
  • Hálózati szolgáltató felé nyújtott igénybejelentőre kapott „pozitív” válasz
  • Kivitelezési munkára megkötött Vállalkozási szerződés
  • Kivitelezésen kívüli egyéb elemekre megkötött Vállalkozási szerződés
 • Fejlesztés előtti állapotról fotódokumentáció 10 db
 • Utolsó éves villanyszámla elszámoló számla

 

Letölthető portfólió: KEOP-2014-4.10.0/N portfólió