Pályázat célja

Jelen Pályázati Felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra.

Pályázók köre

 • Vállalkozás:
  • Jogi személyiségű vállalkozás
   • kivéve mezőgazdasági szövetkezetek
  • Jogi személyiség nélküli vállalkozás
 • Költségvetési szervek, és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
  • kivéve képviselő-testületi hivatalok
  • kivéve központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
 • Nonprofit szervezet:
  • Jogi személyiségű nonprofit szervezet
   • kivéve pártok
   • kivéve lakásszövetkezetek
  • Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
 • Egyéb gazdasági szervezet

 

Támogatható tevékenységek köre

Jelen pályázati felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani.

I. Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése:

 • Utólagos külső hőszigetelés
 • Külső nyílászáró-csere / korszerűsítés
 • Hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése

2. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése:

 • Hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre
 • Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése
 • Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása
 • Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése
 • Kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése
 • Hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása
 • Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre
 • A hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése
 • Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése

Kötelező elemek:

 • Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése esetén az energiahordozó és/vagy a hőfogyasztás elkülönített mérését lehetővé tevő mérőműszereket kell beépíteni.
 • Fűtési rendszerek korszerűsítése esetén, ha az épület rendeltetése megkívánja, heti időprogramok beállítására alkalmas szabályozási rendszert kell kialakítani.

3. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 • Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
 • Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia megtakarítást eredményeznek

A fenti 1; 2; 3; alpontok szerinti tevékenységek egymással szabadon kombinálhatók.

II. Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek

A) Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre.

A napkollektorra vonatkozó követelmények:

 • megfelel az EN 12975-1 és 2 szerinti minőségi szabvány követelményeinek, valamint ugyanezen szabvány minőségi tesztjének
 • rendelkezik Solar Keymark és/vagy DIN-CERTCO minősítésekkel
 • gyártói garancia minimum 5 év

 

B) Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre

 • Hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz termelésre:
  • hőszivattyús rendszerek kialakítása
  • hőszivattyú berendezés telepítése
  • primer és szekunder oldal kialakítása, telepítése, beüzemelése
  • Geothermal Heat Response test
  • monitoring rendszer kialakítása és telepítése mellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők az Energetikai Tanulmány szerint.
  • a hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása
  • geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati melegvíz-termelésre

 

 • Geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati melegvíz-termelésre:
  • hőigényt kielégítő, meglévő, közepes vagy alacsony entalpiájú termálvizes
  • rendszerek bővítése, többlépcsőssé alakítása
  • új fogyasztók kaszkád rendszerbe történő bekapcsolása

 

C) Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához

Napelemre vonatkozó követelmények:

 • megfelel az EN 61730 szabvány előírásainak
 • a berendezés megfelel továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik
 • gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre

Kötelező elemek:

 • Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, napelemes rendszer kialakítása esetén az energiahordozó és/vagy a hőfogyasztás elkülönített mérését lehetővé tevő mérőműszereket kell beépíteni.
 • Fűtési rendszerek korszerűsítése esetén, ha az épület rendeltetése megkívánja, heti időprogramok beállítására alkalmas szabályozási rendszert kell kialakítani.

Vállalkozások esetében jelen konstrukcióban a felsorolt támogatható tevékenységek megvalósításához kizárólag csekély összegű támogatás nyújtható.

Elszámolható költségek köre

a) Vagyoni értékű jogok és szellemi termékek megszerzése:

 • szellemi termékek (pl. egyedi szoftverek) beszerzési költségei

b) Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése:

 • földvásárlás
 • egyéb ingatlan megszerzése
 • szolgalmi jog megszerzésének költsége

c) Terület-előkészítés, területrendezés:

 • megelőző mentő régészeti feltárás
 • lőszermentesítés
 • irtási munkák
 • növénytelepítés
 • talajmunka költségei

d) Sajátos technológiai műveletek:

 • hulladékkezelés
 • sajátos technológiai műveletek költsége csak részletes indoklással számolható el

e) Építési munkák:

 • bontás
 • átalakítás
 • bővítés
 • építés
 • technológiai szerelés
 • próbaüzem
 • kapcsolódó infrastruktúra kiépítés költségei

f) Eszközbeszerzés:

 • műszaki és egyéb berendezések felszerelések beszerzésének
 • gépek beszerzésének
 • kis értékű tárgyi eszköz beszerzésének költsége

g) Projektmenedzsment I. (személyi jellegű ráfordításai):

 • általános menedzsment feladatok ellátása
 • pénzügyi tanácsadó
 • könyvvizsgáló
 • jogi szakértő
 • műszaki szakértő

h) Projektmenedzsment II. (anyagi jellegű ráfordításai):

 • biztosítási díj
 • bankgarancia díja
 • ingatlan jelzáloghoz kötődő értékbecslés
 • jogi, közjegyzői költségek

i)Tervezés:

 • kiviteli tervek, vagy tenderterv
 • műszaki, informatikai tervek (minőségbiztosítással)
 • műszaki beavatkozási terv
 • egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség

j) Mérnöki feladatok:

 • műszaki ellenőr
 • mérnök felügyelet
 • záró auditori nyilatkozat költsége
 • épületenergetikai Tanúsítvány költsége
 • tervellenőr költsége

k) Egyéb:

 • használatbavételi és/vagy üzemeltetési engedélyek költségei
 • értékbecslés (ingatlanvásárláshoz kapcsolódóan)
 • egyéb hatósági díjak
 • egyéb adók és illetékek
 • időszakos területhasználati díj

Fenntartási kötelezettség

A projekt fenntartási időszak a projekt befejezésének napját követő naptól számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig terjedő időszak.

Specifikus feltételek

Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás:

 • melynek az utolsó lezárt üzleti év végén a korrigált saját tőke aránya 20%-nál alacsonyabb
 • melynél a 60 napon túl lejárt szállítóállomány aránya meghaladja a teljes szállítóállomány 40%-át

Egyéb feltételek

 • csak olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik hazánk üvegházhatású gázok kibocsátását
 • csak olyan projektek támogathatóak, amelyek megvalósításának eredményeként, igazolható fosszilis energiahordozó-megtakarítás jelentkezik
 • csak olyan projektek támogathatóak, melyek a beruházást, fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában teher-, per- és igénymentes
 • a projekteknek energetikai audito(ko)n kell alapulniuk
 • a projekt megvalósítása során kötelező a műszaki ellenőr alkalmazása
 • csak meglévő állapot hatékonyabb energiafelhasználását eredményező korszerűsítés céljából lehet pályázatot benyújtani
 • nem támogatható a 2008.01.01 után üzembe helyezett technológiák/eszközök korszerűsítése/cseréje
 • lakó épületeken, iroda épületeken, oktatási épületeken bekövetkező fejlesztés kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben az épület hő és egyéb energia szükséglete a beruházás hatására nem növekszik
 • csak olyan fejlesztés támogatható melynek eredményeként a figyelembe vehető összes/eredő költségmegtakarításból az elszámolható energiaköltség-megtakarítás legalább 50%-ot képvisel
 • azon fejlesztés támogatható melynek során a beépítendő hőtermelők teljesítménye nem haladhatja meg az épület fejlesztés utáni hőigénye által indokolt teljesítmény 110%-át
 • a világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása csak abban az esetben támogatható, ha egyértelmű energia-megtakarítás mutatható ki, és a fejlesztés előtti megvilágítási szint nem sérül
 • nem támogatható olyan fejlesztés, amelynek eredményeként éves szinten a hálózatról vételezett és a hálózatba betáplált villamos energia mennyiségek szaldója alapján a hálózatba történő villamos energia betáplálás valósulna meg
 • nem nyújtható támogatás olyan fejlesztés megvalósításához, amelyik 1000 m2-ert meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi létesítmény (az ingatlan nyilvántartás szerint üzletként, üzlethelyiségként van nyilvántartva) energiaellátásához kapcsolódik
 • 300 millió Ft feletti összköltségű projekt esetén, csak olyan beruházáshoz nyújtható támogatás, melynél a projekt menedzsmentben részt vesz legalább egy megfelelő műszaki végzettséggel rendelkező személy (építészmérnök, gépészmérnök, auditor)
 • kapcsolt energiatermelés csak abban az esetben támogatható, ha az „nagy hatékonyságú” kapcsolt energiatermelésnek minősül
 • villamos – technológiai, energiaszállító, átalakító- berendezések korszerűsítése, cseréje, hatásfokának javítása, szabályozhatóvá tétele abban az esetben számolható el költségként, ha a már beépített és működő villamos berendezések hatásfokának javítását fogyasztásuknak csökkentése (frekvenciaváltók, szabályzók beépítése) szolgálja
 • 50 millió Ft alatti támogatási igény esetén csak olyan projektek támogathatóak, amelyek esetén az energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek esetében az éves szintű 1 gigajoule (GJ) megtakarításra vetített nettó beruházási költség nem haladja meg a nettó 87.500 Ft/GJ értéket

A megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek költsége a következő fajlagos, nettó költségszinteket nem haladják meg:

 • napkollektoros rendszer: 270 000 Ft/ nm abszorber felületre vetítve
 • napelemes rendszer esetében beépített napelem teljesítményre vetített beruházási költség: 800 000 Ft/kW
 • szilárd biomassza alapú energetikai rendszer esetén:
  • a mezőgazdasági gépkatalógusban14 szereplő termék15 esetén az ott megadott érték
  • a mezőgazdasági gépkatalógusban nem szereplő termék16 esetén 200 000 Ft/kW

Támogatás mértéke

Minimum 10% de maximum

Pályázó Támogatás maximális mértéke
Mikro-, kis- és középvállalkozás 60 %
Többségi állami/önkormányzati tulajdonú vállalkozás 60 %
Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási 85 %
intézmények
Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási
intézmények   esetében,   amennyiben   a   projekt 60%
vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik
Nonprofit szervezet 60 %
Önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet 85 %
Állami közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet 100 %

A fejlesztések megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes területe.

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió, maximum 500 millió Ft, vállalkozások esetében minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.

Előleg

Jelen pályázat keretében maximum a támogatás 25%-a, de legfeljebb 300 millió Ft-ig igényelhető.

Pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása előreláthatóan 2013. január 22. napjától lehetséges a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg kimerüléséig, amely vállalkozások esetében 2,5 milliárd Ft, egyházak esetében 6 milliárd Ft, minden egyéb szervezet esetén 7,5 milliárd Ft.

Minden pályázónak kötelező az előzetes regisztráció, ehhez a Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. honlapján (www.nkek.hu) elérhető „előzetes regisztrációs adatlap” kitöltése szükséges.

Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

Csatolandó mellékletek listája

 1. A pályázó jogi státuszát igazoló dokumentumok szkennelve
 2. A projekt megvalósításának elindításához szükséges rendelkezésre álló engedélyek
 3. A pályázó pénzügyi helyzetét igazoló dokumentumok
 4. Beruházással érintett ingatlan rendezett tulajdonviszonyainak igazolása
 5. A projekt berendezésére és tevékenységére vonatkozó, az összköltséget lefedő 3 kötelező érvényű árajánlat
 6. A projektmenedzsmentet és a projekt irányítási struktúráját bemutató dokumentumok
 7. Amennyiben a projektmenedzsment feladatok ellátását külső cég végzi, a feladatot ellátó vállalkozás referenciája, és a pályázó és megbízott vállalkozás között létrejött megbízási szerződés
 8. A keletkező hulladékokra vonatkozó dokumentumok
 9. Fotódokumentáció
 10. Energetikai tanulmány és műszaki mellékletei

 

Letölthető portfólió: KEOP-2012-5.5.0/B portfólió