Pályázat célja

A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energia termelése, elosztása, szállítása és a végfelhasználás területén.

Pályázók köre

 • Költségvetési szervek, és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
  • kivéve képviselő-testületi hivatalok
  • kivéve központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
 • Vállalkozás:
  • Jogi személyiségű vállalkozás
   • kivéve mezőgazdasági szövetkezetek
  • Jogi személyiség nélküli vállalkozás
 • Nonprofit szervezet:
  • Jogi személyiségű nonprofit szervezet
   • kivéve pártok
   • kivéve lakásszövetkezetek
  • Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
 • Egyéb gazdasági szervezet

 

Támogatható tevékenységek köre

 1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén:
 • Utólagos külső hőszigetelés
 • Külső nyílászáró-csere/korszerűsítés
 • Hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése
 1. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése:
 • Hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre
 • Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése
 • Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
 • Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése
 • Kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése
 • Hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása
 • Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre
 • A hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése
 • Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése

Kötelező elemek:

 • Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése esetén az energiahordozó és/vagy a hőfogyasztás elkülönített mérését lehetővé tevő mérőműszereket kell beépíteni.
 • Fűtési rendszerek korszerűsítése esetén, ha az épület rendeltetése megkívánja, heti időprogramok beállítására alkalmas szabályozási rendszert kell kialakítani.

 

 1. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása:
 • Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
 • Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek

A fenti 1.; 2.; 3.; alpontok szerinti tevékenységek egymással szabadon kombinálhatók. 

 1. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása:
 • A közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése a lámpatestek, fényforrások, előtétek és az energia megtakarítás szempontjából indokolt vezetékek felújítása, vagy cseréje.

Vállalkozások esetében jelen konstrukcióban a felsorolt támogatható tevékenységek megvalósításához kizárólag csekély összegű támogatás nyújtható.

 

Elszámolható költségek köre

a) Vagyoni értékű jogok és szellemi termékek megszerzése:

 • szellemi termékek (pl. egyedi szoftverek) beszerzési költségei

b) Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése:

 • földvásárlás
 • egyéb ingatlan megszerzése
 • szolgalmi jog megszerzésének költsége

c) Terület-előkészítés, területrendezés:

 • megelőző mentő régészeti feltárás
 • lőszermentesítés
 • irtási munkák
 • növénytelepítés
 • talajmunka költségei

d) Sajátos technológiai műveletek:

 • hulladékkezelés
 • sajátos technológiai műveletek költsége csak részletes indoklással számolható el

e) Építési munkák:

 • bontás
 • átalakítás
 • bővítés
 • építés
 • technológiai szerelés
 • próbaüzem
 • kapcsolódó infrastruktúra kiépítés költségei

f) Projektmenedzsment I. (személyi jellegű ráfordításai):

 • általános menedzsment feladatok ellátása
 • pénzügyi tanácsadó
 • könyvvizsgáló
 • jogi szakértő
 • műszaki szakértő

g) Projektmenedzsment II. (anyagi jellegű ráfordításai):

 • biztosítási díj
 • bankgarancia díja
 • ingatlan jelzáloghoz kötődő értékbecslés
 • jogi, közjegyzői költségek

h) Eszközbeszerzés:

 • műszaki és egyéb berendezések felszerelések beszerzésének
 • gépek beszerzésének
 • kis értékű tárgyi eszköz beszerzésének költsége

i) Tervezés:

 • kiviteli tervek, vagy tenderterv
 • műszaki, informatikai tervek (minőségbiztosítással)
 • műszaki beavatkozási terv
 • egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség

j) Mérnöki feladatok:

 • műszaki ellenőr
 • mérnök felügyelet
 • záró auditori nyilatkozat költsége
 • épületenergetikai Tanúsítvány költsége
 • tervellenőr költsége

k) Egyéb:

 • használatbavételi és/vagy üzemeltetési engedélyek költségei
 • értékbecslés (ingatlanvásárláshoz kapcsolódóan)
 • egyéb hatósági díjak
 • egyéb adók és illetékek
 • időszakos területhasználati díj

Fenntartási kötelezettség

A projekt fenntartási időszak a projekt befejezésének napját követő naptól számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig terjedő időszak.

Specifikus feltételek

Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás:

 • melynek az utolsó lezárt üzleti év végén a korrigált saját tőke aránya 20%-nál alacsonyabb
 • melynél a 60 napon túl lejárt szállítóállomány aránya meghaladja a teljes szállítóállomány 40%-át

Egyéb feltételek

 • csak olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik hazánk üvegházhatású gázok kibocsátását
 • csak olyan projektek támogathatóak, amelyek megvalósításának eredményeként, igazolható fosszilis energiahordozó-megtakarítás jelentkezik
 • csak olyan projektek támogathatóak, melyek a beruházást, fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában teher-, per- és igénymentes
 • a projekteknek energetikai audito(ko)n kell alapulniuk
 • a projekt megvalósítása során kötelező a műszaki ellenőr alkalmazása
 • csak meglévő állapot hatékonyabb energiafelhasználását eredményező korszerűsítés céljából lehet pályázatot benyújtani
 • lakó épületeken, iroda épületeken, oktatási épületeken bekövetkező fejlesztés kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben az épület hő és egyéb energia szükséglete a beruházás hatására nem növekszik
 • nem támogatható a 2008.01.01 után üzembe helyezett technológiák/eszközök korszerűsítése/cseréje
 • nem nyújtható támogatás olyan fejlesztés megvalósításához, amelyik 1000 m2-ert meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi létesítmény (az ingatlan nyilvántartás szerint üzletként, üzlethelyiségként van nyilvántartva) energiaellátásához kapcsolódik
 • csak olyan fejlesztés támogatható melynek eredményeként a figyelembe vehető összes/eredő költségmegtakarításból az elszámolható energiaköltség-megtakarítás legalább 50%-ot képvisel
 • azon fejlesztés támogatható melynek során a beépítendő hőtermelők teljesítménye nem haladhatja meg az épület fejlesztés utáni hőigénye által indokolt teljesítmény 110%-át
 • a világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása csak abban az esetben támogatható, ha egyértelmű energia-megtakarítás mutatható ki, és a fejlesztés előtti megvilágítási szint nem sérül
 • 300 millió Ft feletti összköltségű projekt esetén, csak olyan beruházáshoz nyújtható támogatás, melynél a projekt menedzsmentben részt vesz legalább egy megfelelő műszaki végzettséggel rendelkező személy (építészmérnök, gépészmérnök, auditor)
 • 50 millió Ft alatti támogatási igény esetén csak olyan projektek támogathatóak, amelyek esetén az energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek esetében az éves szintű 1 gigajoule (GJ) megtakarításra vetített nettó beruházási költség nem haladja meg a nettó 87.500 Ft/GJ értéket

Biztosítékok köre

Biztosíték nyújtása kötelező, mely lehet bankgarancia, kezesség.

Támogatás mértéke

Minimum 10% de maximum

 

Pályázó Támogatás maximális mértéke
Mikro-, kis- és középvállalkozás 60 %
Többségi állami/önkormányzati tulajdonú vállalkozás 60 %
Költségvetési  szervek  és  intézményeik  /  Közoktatási 85 %
intézmények
Költségvetési  szervek  és  intézményeik  /  Közoktatási
intézmények    esetében,    amennyiben    a    projekt 60%
vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik
Nonprofit szervezet 60 %
Önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet 85 %
Állami közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet 100 %

A fejlesztések megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes területe.

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió, maximum 500 millió Ft, vállalkozások esetében minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.

Előleg

Jelen pályázat keretében maximum a támogatás 25%-a, de legfeljebb 300 millió Ft-ig igényelhető.

Pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása előreláthatóan 2013. január 22. napjától lehetséges a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg kimerüléséig, amely vállalkozások esetében 2,5 milliárd Ft, egyházak esetében 6 milliárd Ft, minden egyéb szervezet esetén 7,5 milliárd Ft.

Minden pályázónak kötelező az előzetes regisztráció, ehhez a Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. honlapján (www.nkek.hu) elérhető „előzetes regisztrációs adatlap” kitöltése szükséges.

Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

Csatolandó mellékletek listája

 1. A pályázó jogi státuszát igazoló dokumentumok szkennelve
 2. A projekt megvalósításának elindításához szükséges rendelkezésre álló engedélyek
 3. A pályázó pénzügyi helyzetét igazoló dokumentumok
 4. Beruházással érintett ingatlan rendezett tulajdonviszonyainak igazolása
 5. A projekt berendezésére és tevékenységére vonatkozó, az összköltséget lefedő 3 kötelező érvényű árajánlat
 6. A projektmenedzsmentet és a projekt irányítási struktúráját bemutató dokumentumok
 7. Amennyiben a projektmenedzsment feladatok ellátását külső cég végzi, a feladatot ellátó vállalkozás referenciája, és a pályázó és megbízott vállalkozás között létrejött megbízási szerződés
 8. A keletkező hulladékokra vonatkozó dokumentumok
 9. Fotódokumentáció
 10. Energetikai tanulmány és műszaki mellékletei

 

Letölthető portfólió: KEOP-2012-5.5.0/A portfólió