Pályázat célja

Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését támogatni a következő technológiáknak az épületek energia-felhasználásához és/vagy gazdasági-termelési technológiákhoz kapcsolódó kiépítését:

 • napkollektoros rendszerek
 • napelemes rendszerek
 • szilárd biomassza (apríték, pellet, faelgázosító) kazánok

Pályázók köre

 • Költségvetési szervek, és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
  • kivéve képviselő-testületi hivatalok
 • Vállalkozás:
  • Jogi személyiségű vállalkozás
   • kivéve mezőgazdasági szövetkezetek
  • Jogi személyiség nélküli vállalkozás
 • Nonprofit szervezet:
  • Jogi személyiségű nonprofit szervezet
   • kivéve pártok
   • kivéve lakásszövetkezetek
  • Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
 • Egyéb gazdasági szervezet

Támogatható tevékenységek köre

 1. Épület fűtési hőigények részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:
 • szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
 1. Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:
 • napkollektoros rendszer telepítése
 • szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
 1. Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hő- és/vagy villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:
 • napkollektoros rendszer telepítése
 • szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
 • napelemes rendszer telepítése (50 kVA alatt)
 1. Épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése megújuló energiaforrásból:
 • napelemes rendszer telepítése (50 kVA alatt)

Egy projekten belül több épület és/vagy gazdasági termelési folyamat energiaigényének kielégítésére is lehet pályázni, de egy épület vagy gazdasági-termelési folyamat fejlesztésének több projektre bontása nem támogatható.

Elszámolható költségek köre

A) Projektmenedzsment II. (anyag jellegű ráfordítások): közbeszerzési szakértő díja

B) Közbeszerzés:

 • közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projekt-előkészítésre
 • közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projekt-megvalósításra

C) Tanulmányok és vizsgálatok készítése:

 • energetikai Tanulmány költsége

D) Tervezési költségek

 • kiviteli tervek vagy tendertervek
 • építési engedélyes tervek
 • műszaki beavatkozási terv

E) Egyéb költségek

 • engedélyek hatósági díj
 • közbeszerzési eljárási díj
 • egyéb adók és illetékek
 • egyéb hatósági díjak

F) Építés és/ vagy Eszközbeszerzés:

 • Rendszer kialakításának költsége

G) Napkollektoros rendszer telepítése esetén:

 • napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti elemek, használati melegvíz és/vagy fűtési rendszerhez, és/vagy gazdasági termelési folyamathoz való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése, hőtároló berendezések, szabályozás elemeinek vásárlása és telepítése

H) Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása esetén

 • hasznosító kazán, ennek kapcsolódása használati melegvíz és fűtési rendszerhez és/vagy termelési folyamathoz, mindezek telepítése és kapcsolása, használati melegvíz és fűtési rendszerhez szükséges eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, a tüzelőanyag raktározásához, átmeneti raktározásához szükséges nem építmény jellegű elemek, automatikus tüzelőanyag adagoló

I) Villamosenergia-igényének kielégítése céljából kialakított napelemes rendszer esetén:

 • napelemek, tartó eszközök, állványok, helyi rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter) és ezek kiépítésének költségei, külön mérő és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése, a havi villamosenergia-fogyasztási adatokat rögzítő mérőeszköz beszerzése és felszerelése. Villamosenergia-tárolásra alkalmas akkumulátor

J) Mérnöki feladatok:

 • műszaki ellenőr
 • záró auditori nyilatkozat költsége
 • épületenergetikai Tanúsítvány költségei a fejlesztés utáni állapotra vonatkozóan

K) Tájékoztatás és nyilvánosság

Fenntartási kötelezettség

A projekt fenntartási időszak a projekt befejezésének napját követő naptól számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig terjedő időszak.

Egyéb feltételek

 • csak olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik hazánk üvegházhatású gázok kibocsátását
 • nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely nem járul hozzá a hazai megújuló energiaforrás hasznosítás abszolút értékben történő növeléséhez
 • csak olyan projektek támogathatóak, melyek a beruházást, fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában teher-, per- és igénymentes
 • a projekteknek energetikai audito(ko)n kell alapulniuk
 • a projekt megvalósítása során kötelező műszaki ellenőr alkalmazása
 • támogatás kizárólag új, technológiai korszerűsítést eredményező rendszer kiépítéséhez vehető igénybe
 • nem nyújtható támogatás olyan fejlesztés megvalósításához, amelyik 1000 m2-ert meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi létesítmény (az ingatlan nyilvántartás szerint üzletként, üzlethelyiségként van nyilvántartva) energiaellátásához kapcsolódik
 • új épületet kivéve csak olyan épületre vonatkozó beruházás támogatható, mely a pályázat benyújtását megelőző 3 évben használatban volt
 • a pályázat nem eredményezhet közvetlen nyereséget a kedvezményezett számára
 • a projektben beépíteni tervezett hőtermelők teljesítménye nem haladja meg az épület/ gazdasági termelési folyamat hőigénye által indokolt teljesítmény 110%-át
 • nem támogatható olyan fejlesztés, amelynek eredményeként éves szinten a hálózatról vételezett és a hálózatba betáplált villamosenergia-mennyiségek szaldója alapján a hálózatba történő villamos energia betáplálás valósulna meg
 • csak olyan projektek támogathatóak, melyek a következő fajlagos nettó költségszinteket nem haladják meg:
  • napkollektoros rendszerek esetében: nettó 270 000 Ft/m2 abszorber felületre vetítve
  • napelemes rendszer estében a beépített villamosenergia-igényre vetített beruházási költség: nettó 800 000 Ft/kW
  • szilárd biomassza alapú energetikai rendszer esetén:
   • a mezőgazdasági gépkatalógusban szereplő termék14 esetén az ott megadott érték
   • a mezőgazdasági gépkatalógusban nem szereplő termék15 esetén nettó 200 000 Ft/kW

Támogatás mértéke

Minimum 10% de maximum

Költségvetési
szervek és
intézményeik,
közoktatási és Mikro és
felsőoktatási Középvállalat
intézmények Nonprofi kisvállalat
Megvalósítás leghátrányosab
Vállalkozás és t leghátrányosab
helyszíne b helyzetű
önkormányzat szervezet b helyzetű
kistérségben
i kistérségben
közfeladatot
ellátó
Nonprofit
szervezet
Észak- KKV: 60 %
Magyarorszá Egyéb: 50% 85% 60% 65 % 60%
g
Észak-Alföld KKV: 60 % 85% 60% 65 % 60%
Egyéb: 50%
Dél-Alföld KKV: 60 % 85% 60% 65 % 60%
Egyéb: 50%
Közép- KKV: 50% 85% 60% 60 % 50%
Dunántúl Egyéb: 40%
Dél- KKV: 60 % 85% 60% 65 % 60%
Dunántúl Egyéb: 50%
mikro és
kisvállalat:
Nyugat- 50%
középvállala 85% 60% 50% 40%
Dunántúl
t:
40%
Egyéb: 30%

Jelen kiírás esetében támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió, maximum 50 millió Ft.

Előleg

Jelen pályázat keretében maximum a támogatás 25%-a.

Pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása előreláthatóan 2013. február 18-tól lehetséges. A beérkezett pályázatok egyfordulós könnyített elbírálású („automatikus”) eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

Eljárásrend

 1. Energetikai igény/veszteség feltáró vizsgálat
 2. Ajánlatkérés/közbeszerzés
 3. Feltételes vállalkozói szerződés megkötése
 4. Pályázat benyújtása/támogatási döntés
 5. Támogatói Okirat hatályba lépése
 6. A projekt megvalósítása
 7. Záró hitelesítés/felülvizsgálat
 8. Épületenergetikai tanúsítvány
 9. Elszámolás
 10. Fenntartás

Csatolandó mellékletek listája

 1. A pályázó jogi státuszát igazoló dokumentumok szkennelve
 2. A projekt megvalósításának elindításához szükséges rendelkezésre álló engedélyek
 3. A pályázó pénzügyi helyzetét igazoló dokumentumok
 4. Beruházással érintett ingatlan rendezett tulajdonviszonyainak igazolása
 5. Önerő igazolása
 6. Energetikai tanulmány és annak részét képező Auditori nyilatkozat valamint mellékletei
 7. Szerződések, ajánlatok
 8. Fotódokumentáció
 9. Közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumok

 

Letölthető portfólió: KEOP-2012-4.10.0/A portfólió