A pályázat célja

Jelen pályázat célja a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bővítése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása, továbbá az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése, illetve a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése.

Pályázók köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek és az egyéni cégek.Mikro-, kis-és középvállalkozások.

Feltétel: a pályázó

• beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban telephelyként bejegyezve szerepel,
• beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel,
• a beruházást legkésőbb 2014. november 30-ig befejezi, és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását benyújtja,
• a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg),
• építési beruházás esetén rendelkezik a beruházáshoz szükséges jogerős hatósági engedélyekkel,
• a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg,
• a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen,
• a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan, és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves – folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal,
• a beruházással létrehozott kapacitásokat a beruházás befejezésétől számított 3 évig – folyamatosan fenntartja és működteti az érintett régióban,
• a beruházás nettó – ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó – bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja,
• a támogatás odaítélése esetére megfelelő fedezetet ajánl fel.

Biztosíték

Amennyiben a vállalkozás a pályázat benyújtását megelőző legalább 2 teljes naptári éven keresztül folyamatosan működött, és ebből legalább 1 évben az adózás előtti eredménye pozitív volt, továbbá azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesz, 15 millió Ft, illetve ez alatti támogatási összeg esetén nem köteles fedezetet felajánlani, a hatósági szerződés megkötéséig rendelkezésre kell állnia a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal.
15 millió Ft támogatási összeg esetén biztosíték nyújtása kötelező, amely lehet az odaítélt támogatás összegének
• 120 %-át jelentő bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, vagy
• 150 %-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagy
• az előző fedezeti formák kombinációja, vagy
• 200 %-os kapcsolt fedezet: legalább 50 %-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagy 50 %-át jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény és maximum 150 %-os, a beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközökre alapított ingó zálogjog.

Elszámolható költségek

• Új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések,
• Immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése,
• Az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe,
• A pályázat keretein belül bérköltség nem számolható el.

A támogatás összege

Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,5 millió Ft/új munkahely. Az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan:
• amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségben, településen valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy
• amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településen valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft,
• amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,
• amennyiben az előző pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft,
• amennyiben a beruházás olyan szabad vállalkozási zónában valósul meg, amely egyben hátrányos-, leghátrányosabb helyzetű kistérség, vagy a leghátrányosabb helyzetű kistérséggel azonos elbánásban részesített település új munkahelyenként további 400 ezer Ft

A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft, a hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken, szabad vállalkozási zónákban megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető.
A projektenkénti támogatás összege a legalább 250 új munkahelyet – a szabad vállalkozási zónákból, leghátrányosabb helyzetű településekből pályázóknál 150 új munkahelyet – eredményező beruházás esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető.

A támogatási intenzitás maximális mértéke

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50 %,
Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 40 %,
Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban és Pest megyében 30 %,
Budapesten 10 %.

A támogatási intenzitások – a szállítási ágazat kivételével – a mikro-, kisvállalkozások beruházásai esetében 20, a középvállalkozásoknál 10 százalékponttal növelhetők.

A pályázat benyújtása

A pályázatot a beruházás helye szerinti munkaügyi központ részére lehet eljuttatni a 2014. január 9-től 2014. február 14-ig terjedő időszakban.

Letölthető portfólió: NFA-2014 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása portfólió