A pályázat célja

A gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával, valamint a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás eszközeivel.

A projektek megvalósításának határideje 2015. november 30.

A pályázók köre

Jelen pályázati felhívás az országos kompetenciamérés átlageredményétől elmaradó intézmények számára nyújt pályázási lehetőséget.

Azon feladatellátási helyek vonatkozásában nyújtható be pályázat, amelyekben a 6., 8. és 10. évfolyamok bármelyikében az országos kompetenciamérés 2013. évi telephelyi jelentéseiben vagy a matematika, vagy pedig a szövegértés átlageredménye az országos átlagtól legalább 7%-kal elmaradnak.

A köznevelési intézmények kizárólag konvergencia régiókban elhelyezkedő feladatellátási helyeik fejlesztésére nyújthatnak be pályázatot.

Nem nyújtható támogatás azon feladatellátási helyek vonatkozásában, amelyek

 1. a TÁMOP 3.1.4-12/2 „Innovatív iskolák fejlesztése” című konstrukció keretében támogatásban részesültek, valamint
 1. a TÁMOP 3.1.18-14 „Dankó Pista Program” című konstrukció keretében benyújtott pályázatban megvalósítási helyszínként jelennek meg.

Kizáró okok

 • aki ellen csőd-, adósságrendezési, kényszertörlési, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
 • aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentummal nem rendelkezik.
 • aki az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott következő feltételeket nem teljesíti:
 1. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
 1. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
 1. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül
 • akivel szemben a Knyt.3 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség áll fenn;
 • aki a jogszabályban a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja bevagy a megtett nyilatkozatát visszavonja

Elszámolható költségek

 1. Projekt előkészítés költségei
 • megvalósíthatósági tanulmány
 • környezeti hatásvizsgálat
 • műszaki tervek
 • egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények
 1. Projekt menedzsment költségei
 • Utazási költségek
 • Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei
 • Bérköltség (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő projekt asszisztens)

Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek

 A projekt céljának megvalósításában és/vagy szakmai felügyeletében, illetve a projekt nyomon követésében közvetlenül közreműködő munkatársak bére, a bér járulékai, illetve egyéb juttatások költségei.

 • Utazási költségek
 • Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei
 • Bérköltség
 1. Célcsoport számára biztosított támogatások
 •  Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések
 • Egyéb anyagköltség
 • Oktatás és továbbképzés költsége
 • Utazási és kiküldetési költségek
 • Bérköltség
 • Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések
 • Szociális hozzájárulási adó
 • Egészségügyi hozzájárulás
 • Szakképzési hozzájárulás
 • Egyéb bérjárulék
 1. Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások
 • Vásárolt anyagok költségei
 • Bérleti díjak – Egyéb bérleti díjak

 

 • Hirdetés, reklám, propaganda költségek
 • Oktatás és továbbképzés költségei
 • Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei
 1. Egyéb szolgáltatások
 2. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség

 Projekt megvalósítás

 1. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása az alábbi területeken:
 • a környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló alábbi tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása, legalább 15 tanuló bevonásával:
 • ökoiskolák, ökotáborok, erdei iskola, tangazdaságok,
 • tanórán kívüli – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek,
 • természetközeli sporttáborok;
 1. idegen nyelvek tanításának fejlesztése a köznevelési intézményben az alábbi tevékenységek megvalósításával:
 • nyelvi táborok,
 • nyelvi vetélkedők,
 • nyelvi témahetek;
 1. informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása a közoktatási intézményekben az alábbi tevékenységek megvalósításával:
 • informatikai szakkör,
 • digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata,
 • nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése;
 1. komplex közlekedési ismeretek oktatása, ideértve különösen a fizikai aktivitásban gazdag közlekedési formákkal (pl. gyalogos és kerékpározás közlekedéssel) kapcsolatos (pl. baleset-megelőzési) ismeretek oktatását is.
 1. Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolákban:
 1. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a gyermekek, tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése;
 1. Pedagógusok továbbképzése, felkészítése hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozásra, mentorálásra;
 1. Tanulmányi eredmény javítása a tanulók – kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében megvalósuló – mentorálása révén;
 1. A továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs programok megvalósítása;
 1. Tanórán kívüli szaktárgyi foglalkozások, tanulási motivációt elősegítő tevékenységek megvalósítása mentori támogatással
 1. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése:
 • közösségi rendezvények szervezése, a szülőkkel partneri kapcsolat kialakítása, családlátogatások,
 • az átmenetek (alsótagozat-felső tagozat, általános iskola – gimnázium/szakközépiskola) kezelését támogató vagy a továbbtanulás megtérülő jellegének tudatosítását szolgáló szülőknek és tanulóknak szóló programok támogatása, illetve olyan alkalmak szervezése, ahol a szülők aktív bevonására kerül sor a gyermekük felsőoktatási intézményének, OKJ-s képzésének választásába.
 1. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében:
 1. Nevelési-oktatási intézményekben egészségfejlesztő és a fizikai aktivitásban gazdag életmódra nevelő – a kerettanterv (helyi tanterv) testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott, a mindennapos testnevelés részét képező – oktatásszervezési formák, délutáni sport- és mozgásprogramok támogatása legfeljebb heti két órában, mely programok teljes időtartamának minimum felét legalább közepes terhelést jelentő testmozgástípusok (lásd: F.7. Fogalomjegyzék) teszik ki, és amelyek a mozgásélmény és mozgástapasztalat megszerzésére helyezik a hangsúlyt. A pedagógiai módszerek között alkalmazhatóak a lovas-oktatás elemei is;
 1. Legalább egy egészségnap szervezése egészséges táplálkozással összefüggésben;
 1. Konfliktus és iskolai agressziókezelési program az iskolapszichológus vagy mentálhigiénés, alternatív vitarendezésben és konfliktuskezelésben tapasztalt mediációs szakember, illetve iskolai szociális munkás bevonásával, az iskolán belüli bántalmazás és zaklatás, a tanulókat veszélyeztető bármilyen abúzus és az áldozattá válás megelőzését célzó programok, valamint a készségfejlesztést, a konfliktuskezelő-képességet, illetve az egyéni megküzdő-képesség5 (Lásd: F.7. Fogalomjegyzék) fejlődését elősegítő programok, megvalósítása;
 1. Családi életre nevelést támogató programok megvalósítása;
 1. A dohányzás megelőzést és dohányzásról leszokást, alkohol- és kábítószer fogyasztási problémák korai intervencióját, az illegális és legális szerek okozta kockázatok felismerését, illetve a viselkedési függőségek megelőzését célzó programok megvalósítása;
 2. Elsősegély-nyújtási tanfolyam.
 1. A vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadási szolgáltatás bevezetése, nyújtása.
 1. Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása:
 2. Szaktárgyi továbbképzések (kivéve informatika);
 1. Informatikai továbbképzések ;
 1. Az infokommunikációs technológiák (IKT) szaktantárgyak oktatásban történő alkalmazását segítő képzés.
 1. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása:
 2. Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzés;
 3. Egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem) tárgyú továbbképzés,
 1. Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzések, valamint a megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzések;
 1. Családpedagógiai továbbképzések;
 1. Lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó, illetve a pedagógiai műhelymunkát segítő továbbképzések;
 1. Egészségtan és életviteli témájú (dohányzás megelőzése, leszokás; alkohol és kábítószer
 1. és az F. tevékenységcsoportok számozott altevékenységei közül legalább két-két altevékenység az összes fejlesztendő feladatellátási hely tekintetében kötelező. Az A tevékenységcsoport esetében a 3-as alábontás (i-ii-iii) közül egy tevékenység kiválasztása

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege minimum 10 m Ft, maximum 40 m Ft

Az összesen igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a projekt keretében bevont feladatellátási helyenként az alábbi mértéket:

 • 1 feladatellátási hely esetén a 12.000.000 forint,
 • 2-3 feladatellátási hely esetén 10.000.000 forint,
 • 4 vagy több feladatellátási hely esetén a 8.000.000 forint.

Támogatás mértéke

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Fenntartási kötelezettség

A Pályázó a projekt befejezésétől számított 5. évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projektben nem történik jelentős módosulás, amely jellegét vagy végrehajtási feltételeit érinti.

Előleg

A támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához a megítélt támogatás maximum 25%-ának megfelelő előlegre jogosult.

A pályázatok benyújtásának határideje 2015. március 20.

A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

Letölthető portfólió: Innovatív iskolák portfólió