Célja

A gyakornoki program lényege a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó (azaz új státusz betöltését eredményező) új foglalkoztatás támogatása kilenc hónapon keresztül járó teljes vagy részleges bér- és járuléktámogatással, a cégen belüli segítő mentor bérpótlékával és az új munkahely tárgyi feltételei kialakításának támogatásával. A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának elősegítése.

Pályázók köre

 • mikro- kis- és középvállalkozások
 • mikro- kis- és középvállalkozások, melyek nem tekinthetők KKV-nak mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25 %-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja

Kizárólag olyan vállalkozások melyek esetében a cégalapítás dátuma legalább 12 hónappal megelőzi a pályázat benyújtásának időpontját.

 • Korlátolt felelősségű társaság
 • Részvénytársaság
 • Európai részvénytársaság
 • Európai szövetkezet
 • Szociális szövetkezet
 • Közkereseti társaság
 • Betéti társaság
 • Egyéni cég
 • Egyéni vállalkozó
 • Egyéb önálló vállalkozó

A kiírásra csak a konvergencia régiók területén megvalósuló pályázatok nyújthatók be.

Támogatható tevékenységek köre

 • a gyakornok(ok) foglalkoztatása
 • mentori tevékenység
 • adminisztrációs feladatok ellátása (A projekt végrehajtásával és a gyakornokok foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs többletfeladatok ellátása, pl. könyvelés.)
 • a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök beszerzése megfelelő

Egyéb feltételek

 • Amennyiben már létrejött munkaviszonyra vonatkozóan nyújtja be a pályázatot, a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a pályázat benyújtását.
 • Amennyiben a pályázat benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat aláírását követő 60 napon belül létre kell hozni.
 • A gyakornokkal kötendő munkaszerződésnek egyértelműen a gyakornok jogosultságát megalapozó szakképesítés a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök valamelyikének betöltésére kell irányulnia.
 • A gyakornok foglalkoztatása csak heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszony keretében lehetséges.
 • A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára vonatkozóan a gyakornok(ok)kal munkaszerződést köt próbaidő kikötése nélkül, amelyben rögzítik a projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, és amely tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó kötelezettségeket.

Speciális okok

 • Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya a munkáltatón kívül álló ok miatt, munkáltatói azonnali hatályú felmondással, szűnik meg, a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható.
 • Amennyiben a projektidőszak megkezdését követő 4 hónapon belül következik be a munkaviszony fenti okból történő megszűnése, és a munkaviszony megszűnését követő 30 napon belül a munkáltató új gyakornokot alkalmaz, akkor a projekt folyamatosnak tekinthető, ebben az esetben a gyakornokkal kötött munkaszerződésben rögzítendő gyakornoki idő minimum a projektből hátralévő időtartam.
 • Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya közös megegyezéssel vagy a munkáltató felmondása nyomán szűnik meg, akkor a gyakornokra fordított támogatás időarányos összegét visszafizetési kötelezettség terheli.

Kötelező vállalások

 • A pályázó vállalja, hogy a gyakornokot legalább a mindenkori garantált bérminimumnak megfelelő munkabérrel alkalmazza a támogatott 9 hónap alatt, továbbá az azt követő, a projekt befejezését követően a támogatásból foglalkoztatottak munkaviszonyát a támogatott foglalkoztatás időtartamának feléig, legalább 4,5 hónapig fenntartja.
 • A pályázó vállalja, hogy a projekt megvalósítása során megjelöl egy szakembert (aki lehet maga a vállalkozó, alkalmazottja, vagy általa megbízott személy), aki mentorként utógondozó, segítő, értékelő szerepkört tölt be a tapasztalatokkal még nem rendelkező pályakezdő fiatal mellett.
 • Legkésőbb a Támogatói Okirat kézhezvételét követő 75. napon kötelezően be kell nyújtani a gyakornokok foglalkoztatására vonatkozó összesítő nyilatkozatot.
 • A Támogatói Okirat kézhezvételétől számított 150 napon belül igazolnia kell a pályázatban vállalt, a statisztikai létszámra vonatkozó feltétel teljesülését (NAV létszámigazolás benyújtásával).

Támogatás mértéke

 

de minimis támogatás 800/2008/EK alapján nyújtott
igénybevétele esetén támogatás esetén
gyakornok gyakornok gyakornok
foglalkoztatott fogyatékos hátrányos fogyatékos
gyakornok személy helyzetű személy
személy
új státusz, korábban
saját vagy más
tanulószerződéses 100% 100% 66,5% 100%
tanuló gyakornokként
történő foglalkoztatása
új státusz, korábban
nem tanulószerződéses 90% 100% 60% 100%
tanuló gyakornokként
történő foglalkoztatása
Statisztikai létszám
megőrzését 50% 100% 35% 100%
eredményező
foglalkoztatás.

Ha a vállalkozásnak nincs már de minimis kerete, akkor a 800/2008/EK alapján támogatást csak hátrányos helyzetű vagy fogyatékos személyeknek lehet nyújtani.

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 460.350 Ft, de legfeljebb 30.000.000 Ft lehet.

A pályázatok benyújtása 2013. február 15-től 2014.04.30-ig lehetséges.

Letölthető portfólió: Gyakornoki program portfólió