Célja

Jelen pályázati felhívás célja az IKT vagy informatikai témájú K+F+I projekteket fejlesztő kis-és középvállalkozások nemzetközi piaci lehetőségeinek bővítése, valamint az Európai Unió Horizont 2020 programjában való aktív részvételük növelése. A pályázat keretében a Horizont 2020 program megismerésére, a program pályázati kiírásain való induláshoz szükséges felkészítésre, innovációs tanácsadás igénybevételére és marketing tevékenység támogatására nyílik lehetőség.

Pályázók köre

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • az EGT területén székhellyel, Magyarországon telephellyel rendelkező vállalkozások, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó üzleti évben legalább 3 fő
 • csak mikro-, kis- és középvállalkozások indulhatnak
 • a partner és kapcsolódó vállalkozások külön nyújthatnak be pályázatot
 • a pályázónak infokommunikációs iparágban kell tevékenykednie, a cégkivonatában legkésőbb 2014. december 31-i hatállyal szerepelnie kell a következő tevékenységek valamelyikének:
  • Szoftverkiadás
  • Távközlés
  • Információ technológiai szolgáltatás
  • Információs szolgáltatás

Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések.

Nem támogatható továbbá az a vállalkozás, amely:

 • Nem rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • Jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételének 50%-át
 • Nem rendelkezik a Horizont 2020 partnerkereső rendszerében való regisztrációt igazoló PIC kóddal
 • Nem rendelkezik a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) ICT export adatbázisában feltöltött profillal

A támogató az igényelt támogatást akkor ítélheti oda, ha annak összege és a részére, illetve a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére korábban odaítélt csekély összegű („de minimis”) támogatások összege az odaítélés pénzügyi éve és az azt megelőző két pénzügyi év vonatkozásában nem haladja meg a 200.000 eurónak, illetve a közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Támogatható tevékenységek köre

Csekély összegű (de minimis) támogatásként az alábbi tevékenységek támogathatóak, amennyiben azok a pályázati kiírás céljához közvetlenül kapcsolódnak:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Horizont 2020 program ismeretek bővítése (képzéseken, workshopon való részvétel)
  • kötelezően megvalósítandó tevékenység
 • Horizont 2020 programon való részvételre történő felkészítéshez kapcsolódó vezetési tanácsadás
 • a Horizont 2020 programon való induláshoz kapcsolódó piackutatás, marketing ismeretek- és termékfejlesztési (technológiai segítségnyújtás, technológiai szolgáltatások) képzés/tanácsadás
 • adatbankokhoz történő hozzáférés és minőséget tanúsító címkék használata

Önállóan nem támogatható tevékenységek (legfeljebb a projektérték 30%-a):

 • piacra jutás támogatása (piaci megjelenés, marketing eszközök)
 • H2020 projekt-partner keresés ill. kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele

Kötelező vállalások

 1. Tagság informatikai érdekképviseleti/szakmai szervezetben:

A pályázónak vállalnia kell, hogy az első kifizetéstől a fenntartási időszak végéig folyamatos tagsági jogviszonyt tart fenn olyan informatikai érdekképviseleti/szakmai szervezetben, amely:

 • infokommunikációs szakterületen tevékenykedik, vagy tevékenységi körében elkülönítetten megjelenik az infokommunikációs ágazat (pl.külön tagozatban)
 • legalább 40 olyan vállalkozás a tagja, amelyek infokommunikációs iparágban tevékenykednek.
 • a szervezet vagy annak tagja projektpartnerként részt vett az Európai Bizottság Kutatási Keretprogramjainak valamely nyertes projektjében, vagy az Európai Uniós tagsággal kapcsolatos koordinációs feladatokat lát el.
 • jogi forma szerint:
  • vállalkozások érdekképviseleti szervezetei:
   • A szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 1989. törvény alapján működő szervezet, kivéve politikai pártokat és szakszervezeteket;
   • 5 évvel a pályázat benyújtását megelőzően került bírósági nyilvántartásba vételre;
   • Alapszabálya rögzíti, hogy vállalkozások érdekképviseletét látja el.
  • vagy Magyarországi székhelyű gazdasági kamara

ÉS

 1. Az EU H2020 programjába való bekapcsolódás:

A pályázó vállalja, hogy a megvalósítási időszakban részt vesz az Európai Unió Horizont 2020 programjáról szóló képzésen, valamint rendelkeznie kell PIC (Participant Identification Code) kóddal az EU Horizont 2020 partnerkereső rendszerében a fenntartási időszak végéig.

(A PIC kód a támogathatóság feltétele)

ÉS

 1. Versenyképes megjelenés:

A fenntartási időszak végéig folyamatosan rendelkezik a Nemzeti Befektetési Ügynökség ICT export adatbázisában feltöltött profillal (a feltöltött profil a támogathatóság feltétele), valamint saját domainnel és honlappal, amelyen van angol nyelvű tájékoztatás is legalább a vállalkozás tevékenységéről és elérhetőségeiről (A feltételeknek megfelelő honlap a támogatás kifizetésének feltétele)

ÉS

 1. Innovációs tevékenység:

Az alábbiak közül legalább 1 feltétel teljesül:

 • részt vesz a Horizont 2020 program valamely pályázatában önálló pályázóként vagy konzorciumban partnerként, illetve vezető partnerként (a feltétel teljesüléséhez beadott pályázat szükséges).
 • részt vesz valamely IKT és/vagy innovációs szakmai kiállításon/vásáron/networking konferencián (beleértve a NKFIH, HIPA, egyéb magyar kormányzati támogatással megvalósuló vagy informatikai szakmai szervezet által szervezett rendezvényeket)
 • Részt vesz start-up versenyen (hazai vagy uniós társfinanszírozással megvalósuló start-up verseny pl. akkreditált technológiai inkubátor által szervezett verseny)

Egyéb vállalások:

 • Az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása legalább egy intézkedés révén.
 • A fenntarthatóság (más néven fenntartható fejlődés) szempontjainak vizsgálata minden pályázó számára kötelező.
 • Legalább egy intézkedésben vállalni kell a fenntarthatóság érvényesítését.

Támogatás mértéke

Maximum az összes elszámolható költség 75 %-a.

Támogatás összege

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 millió Ft, maximum 20 millió Ft.

Fenntartási kötelezettség

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. évig fenntartja és üzemelteti, nem KKv-nak minősülő vállalkozások esetén 5 évig tartja fenn és üzemelteti.

A projekt fenntartási ideje 1 év (a projekt befejezésétől), ezalatt a pályázónak folyamatosan rendelkeznie kell PIC kóddal, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) ICT export adatbázisában feltöltött profillal, valamint saját domainnel és honlappal, amelyen van angol nyelvű tájékoztatás is.

Előleg

Jelen pályázati kiírás keretében nincs lehetőség előleg igénylésére.

 

A pályázatok benyújtása 2015. március 2. – 2015. március 12-ig lehetséges.

Letölthető portfólió: GOP-2015-3.3.4 portfólió