A pályázat célja

A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében meghirdetett pályázat célja a mikro-, kis-és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása hatékony külpiaci marketingtevékenység, kiállításokon, vásárokon való megjelenés támogatása révén. A pályázat célcsoportjába azok a vállalkozások tartoznak, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékkel kívánnak megjelenni a külpiacokon.

A projektek megvalósítására legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

A pályázók köre

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások

Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

 • amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata nem rendelkezik legalább 3 lezárt, teljes üzleti évvel;
 • amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben nem érte el a 10 főt;
 • amelynek nem volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti évében;
 • amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele) nem éri el az 50 millió Ft-ot;
 • amely projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év mérlegfőösszegét;
 • amely nem magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozása, fejlesztése nem „Ágazati fókusz” című mellékletében felsorolt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik (Ld. csatolmány);
 • amellyel szemben a NAV, illetve az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a pályázat benyújtásának időpontjában;
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozás;

Elszámolható költségek

 1. Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
 • Önállóan támogatható, KKV-k vásáron való részvételéhez nyújtott támogatásként
 • Beépítetlen vagy beépített terület, kiállító helyiség bérleti díja
 • Kiállító helyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek
 • Kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége
 • Területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek
 1. Külföldi árubemutató szervezése
 • Önállóan támogatható, csekély összegű támogatásként
 • Terembérlet díja
 • Dekorációs költségek
 • Technikai költségek
 • Sajtótájékoztató költségei
 1. Piacra jutáshoz igénybe vett szolgáltatások
 • Önállóan nem támogatható, csekély összegű támogatásként
 • Marketingakciók költsége
 • Többször használatos marketingeszközök költsége
 • Grafikai tervezési és fordítási költségek
 • Tolmács igénybevétele
 • Bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei
 1. Online megjelenés támogatása
 • Önállóan nem támogatható, csekély összegű támogatásként
 • Idegen nyelvű honlap kialakításához kapcsolódó domain név regisztráció, webtárhely, szoftverek, programozás és betanítás költsége
 1. Tanácsadás igénybevétele
 • Önállóan nem támogatható, KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként
 • Az összes elszámolható költség legfeljebb 5%-a
 • Nem időszakos és nem folyamatos tanácsadás költsége, nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez
 1. Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői/tanulmányi szolgáltatás igénybevétele
 • Önállóan nem támogatható, csekély összegű támogatásként
 • Piackutatása elkészítése legfeljebb 500.000 Ft értékben
 1. Szabadalmak és egyéb immateriális javak költsége
 • Önállóan nem támogatható, KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként
 • Szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő szabadalmak, védjegyek megszerzésének költsége
 • Minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek
 1. Innovációs tanácsadás, innovációs támogató szolgáltatás költsége
 • Önállóan nem támogatható, KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként
 • Szabványok alkalmazásával kapcsolatban nyújtott szolgáltatás igénybevétele
 • Szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment szolgáltatások költségei

Elszámolható költségekre vonatkozó feltételek

 • Igénybevett szolgáltatások esetében az eredeti szolgáltató helyett más szállító alkalmazására csak a Támogató hozzájárulásával van lehetőség
 • Egy támogatási kérelem keretében több országban és több vásáron való megjelenés is támogatható
 • A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdhető.
 • A pályázat benyújtását megelőző napon megkezdett projektekhez támogatás nem igényelhető.
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie
 • Minden költségtétel alátámasztására 3 db, a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges – kivétel külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, ahol 1 árajánlat is elegendő
 • Nem elszámolható: terjesztés céljából készülő papír alapú marketinganyagok és elektronikus adathordozók, reklámtárgyak, ajándéktárgyak költsége, franchise díj, szállásköltség
 • Nem számolható el a pályázó által forgalmazott, saját maga által előállított eszköz, szoftver, rendszer bevezetésének költségei, saját maga által nyújtott szolgáltatás
 • Nem számolható el partner és/vagy kapcsolt vállalkozás által nyújtott szolgáltatás, beszerzett immateriális javak költségei

Támogatás összege

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 millió Ft, maximum 7,5 millió Ft

Támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség legfeljebb 50%-a az alábbiak szerint:

 

Terület Középvállalkozás Mikro-és kisvállalkozás
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 50% 50%
Közép-Dunántúl 45% 50%
Nyugat-Dunántúl 35% 45%

 

Elszámolható költség felső korlátja

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft lehet.

Kötelező vállalások

 • Létszámtartás

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a pályázat benyújtását megelőző utolsó, lezárt üzleti év átlagos statisztikai létszáma alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.).

 • Külkereskedelmi felelős kijelölése

A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja vállalaton belül a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét. A munkakört a fenntartási időszak végéig fenn kell tartania.

 • Piackutatás elkészítése

A pályázónak vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélzott országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet megelőzően.

 • Idegen nyelvű honlap kialakítása

A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.

Önrész

A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

Saját forrás

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.

Fenntartási kötelezettség

A pályázat keretében a fenntartási időszak 3 év, mely során a pályázónak vállalnia kell, hogy a külkereskedelmi tevékenységért felelős személy munkakörében marad, munkaviszonyának megszűnése esetén gondoskodik a munkakör betöltéséről.

Előleg

A pályázat keretében előleg igénylésre nincs mód.

A pályázatok benyújtásának határideje 2014. december 31.

A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.

Letölthető portfólió: Külpiaci megjelenés 2014 portfólió