A pályázat célja
A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében meghirdetett pályázat célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A projektek megvalósítására legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

A pályázók köre
• Mikro-, kis- és középvállalkozások
Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Jogi forma szerint:
• kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
• SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
• szövetkezetek.

Kizáró okok
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

1. akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív – lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns)

2. akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent – lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns,

3. akinek az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt, amennyiben a mellékelt Ágazati fókusz c. dokumentumban felsorolt tevékenységek egyikét kívánja fejleszteni – lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns

4. akinek az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének 50%-át, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel 50%-át, amennyiben nem a mellékelt Ágazati fókusz c. dokumentumban felsorolt tevékenységek egyikét kívánja fejleszteni – lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns

5. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

6. amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00 (Dohánytermékek gyártása), 18.11-20 (Napilapnyomás, Nyomás, Nyomdai előkészítő tevékenység, Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás), 19.10-20 (Kokszgyártás, Kőolajgyártás), 24.10 (Vas-, acél-, vasötvözet gyártás), 30.11-12 (Hajó- csónak gyártás, Szabadidő- sporthajó gyártás) és 33.11-20 (Fémfeldolgozású termék javítása, Ipari gép, berendezés javítása, Elektronikus optikai eszköz javítása, Ipari villamos gép, berendezés javítása, Hajó, csónak javítás, Repülőgép, űrhajó javítása, Egyéb közlekedési eszköz javítása, Egyéb ipari eszköz javítása, Ipari gép, berendezés üzembe helyezése) kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,

7. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,

8. amely vállalkozás a pályázati keretében, adott naptári évben benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása e pályázati keretében adott naptári évben benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban,

9. amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen pályázati keretében benyújtott támogatási kérelmével azonos tartalmú támogatási kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb pályázatok kapcsán.

Elszámolható költségek

Eszközbeszerzések köre:
a) Eszközbeszerzés

– A technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök

– Eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás, üzembe helyezés és betanítás

– Eszközök felszerszámozásához új szerszámok, kiegészítő berendezések költsége

Anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (az anyagmozgatáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át, a raktározáshoz kapcsolódó tevékenység keretében felmerült költségek a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érhetik el)

– Információs technológiafejlesztés kapcsolódó hardverek beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben

– A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök, amennyiben megváltozott munkaképességű személy kerül foglalkoztatásra

– Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológia

b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás

– Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás

– A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás

c) Immateriális javak beszerzése
– Szoftverek, alapszoftverek, licence
– Testre szabás költségei, migrációs fejlesztések költségei
– Betanítás költsége
– Domain név és a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés költségei
– Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licence, gyártási know-how beszerzésének költsége
– Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés költsége

Elszámolható költségekre vonatkozó feltételek

1) Eszközbeszerzés esetén a támogatási kérelem keretében kizárólag a VTSZ listán szereplő VTSZ számok alá tartozó eszközök beszerzésének költsége támogatható

2) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.

3) Az anyagmozgatáshoz, infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át, a raktározáshoz kapcsolódó tevékenység keretében felmerült költségek a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érhetik el.

4) Információs technológiafejlesztés keretében megvalósuló szoftver fejlesztés esetén kizárólag a TESZOR listában (lást mellékelt dokumentumok) szereplő TESZOR szám alá tartozó szoftverek beszerzésének költsége támogatható.

5) Szoftverek beszerzésének maximális összege összesen 3.000.000 Ft lehet.

6) Ingatlan beruházás esetén legfeljebb nettó 190.000,- Ft/nm költség tervezhető, illetve számolható el maximális kiadásként.

7) A pályázat keretében szinten tartó, helyettesítő beruházás nem támogatható.

8) Az elszámolható költségek maximális összege összesen 1.000.000 Ft lehet a felvételre kerülő megváltozott munkaképességű munkavállalónként a hozzájuk kapcsolódó eszköz-, hardver-és szoftver beszerzés, valamint építési költségek vonatkozásában.

9) A pályázat keretében egy domain név regisztráció és hozzátartozó webtárhely egyszeri díja számolható el maximum 30.000 Ft értékben, amennyiben a támogatást igénylő még nem rendelkezik domain névvel. A domain név regisztráció csak a honlap-fejlesztéssel együtt számolható el.
10) A domain név regisztrációhoz kapcsolódó új honlap fejlesztésének költsége maximum 200.000 Ft értékben számolható el.

Támogatás összege
Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

Az egy teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén az igényelhető támogatás összege legfeljebb 10.000.000 Ft lehet.

Támogatás mértéke
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség legfeljebb 50%-a az alábbiak szerint:

Terület                                                       Középvállalkozás     Mikro-és kisvállalkozás
Észak-Magyarország, Észak-Alföld,

Dél-Alföld, Dél-Dunántúl                           50%                                       50%
Közép-Dunántúl                                           45%                                       50%
Nyugat-Dunántúl                                         35%                                       45%

Amennyiben a projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az 55.000.000 Ft-ot, illetve a pályázat keretében fejlesztendő tevékenység szerepel a mellékelt Ágazati fókusz c. dokumentumban, továbbá a fejlesztés helyszíne szabad vállalkozási zóna, abban az esetben az összes elszámolható költség maximum 70%-a ítélhető meg.

Ebben az esetben az alábbi táblázat a helytálló:

Terület                                                     Középvállalkozás Mikro-és kisvállalkozás
Észak-Magyarország, Észak-Alföld,

Dél-Alföld, Dél-Dunántúl                           60%                                          70%
Közép-Dunántúl                                           45%                                          55%

Kötelező vállalások

1) Létszámtartás

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti év átlagos statisztikai állományát.

2) Személyi jellegű ráfordítás

A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása átlagosan 5%-kal növekszik vagy legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik vagy összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át.

3) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel növekménye összesen eléri a támogatási összeget vagy a második üzleti év végére eléri az 5%-ot vagy a két év átlagában eléri az 5%-ot.

4) Honlap-készítés
A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját. A kialakításra kerülő honlapnak minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

– A vállalkozás adatai, elérhetősége, nyitva tartása, legalább egy e-mail cím.
– A vállalkozás tevékenységeinek rövid bemutatása, a kínált termékek, szolgáltatások.
– A honlap látogatóinak számát számláló indikátor.
– Az utolsó frissítés időpontja.

Biztosítékok köre

Amennyiben az elnyert támogatás összege meghaladja a 20 millió Ft-ot, a Kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett.
Nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Önrész
A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

Saját forrás
A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át.
Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.

Fenntartási kötelezettség
Jelen pályázat keretében a fenntartási időszak 3 év.

Előleg
A pályázati kiírás keretében legalább 20 millió Ft támogatási összeg felett igényelhető előleg. Az előleg mértéke és összege nem haladhatja meg a támogatás 50%-át, illetve az 25.000.000 Ft-ot.

A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től lehetséges.

Letölthető portfólió:GINOP-1.2.2-15 pályázat