Célja

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

A projektek megvalósítására legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • szövetkezetek.

Az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozások gazdálkodási adatai az értékelés során kizárólag abban az esetben vehetők figyelembe, amennyiben a támogatást igénylő nem rendelkezik egy teljes, lezárt üzleti évvel.

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

Kizáró okok

 • melynek vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben nem érte el a 1 főt;
 • melynek fejlesztendő tevékenysége nem szerepel az „Ágazati fókusz” című mellékletben;
 • amely, vagy amelynek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalata nem rendelkezik legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel;
 • akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amely projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételét, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét;
 • amellyel szemben a NAV, illetve az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a pályázat benyújtásának időpontjában;
 • amely vállalkozás mezőgazdasági vállalkozásnak minősül – azaz nettó árbevételének vagy adóalapba beszámított bevételének több, mint 50%-át TEÁOR szerinti mezőgazdasági tevékenység teszi ki;
 • amelynek fejlesztési igénye mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul;

Támogatható tevékenységek köre

Kizárólag az alábbi, az Ágazati fókusz c. mellékletben felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:

 1. Eszközbeszerzés
 • Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése minimum nettó 200.000 Ft értékben – kötelező projektelem, a hozzá kapcsolódó költségeknek el kell érniük legalább a projekt összköltségének 50%-át
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás, üzembe helyezés és betanítás
 • Eszközök felszerszámozásához új szerszámok, kiegészítő berendezések költsége
 • Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (az anyagmozgatáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át, a raktározáshoz kapcsolódó tevékenység keretében felmerült költségek a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érhetik el)
 1. Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építése, bővítése, átalakítása, fejlesztése
 • Új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások:
 • Legfeljebb nettó 190.000,- Ft/nm költség tervezhető/elszámolható maximális kiadásként.
 1. Információs technológiafejlesztés kapcsolódó hardverek beszerzése
 • Minimum nettó 30.000 Ft értékben
 • Hardverek, hálózati eszközök
 • Telekommunikációs eszközök
 1. Információs technológiafejlesztés kapcsolódó szoftverek beszerzése
 • Szoftverek, alapszoftverek, immateriális javak
 • Testre szabás költségei, migrációs fejlesztések költségei
 • Betanítás költsége
 1. Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége
 • Kizárólag a megvalósítás helyszínén használható fel

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, támogathatóak az alábbi tevékenységek is (az itt szereplő támogatható tevékenységek elszámolható költségének maximális összege összesen 1.000.000 Ft lehet a felvételre kerülő megváltozott munkaképességű munkavállalónként):

 1. A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése
 2. A termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás
 3. Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés

Elszámolható költségekre vonatkozó feltételek

 • Eszközbeszerzés esetén a támogatási kérelem keretében kizárólag a VTSZ listán szereplő VTSZ számok alá tartozó eszközök beszerzésének költsége támogatható
 • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.
 • Az anyagmozgatáshoz, infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át, a raktározáshoz kapcsolódó tevékenység keretében felmerült költségek a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érhetik el.
 • Információs technológiafejlesztés keretében megvalósuló szoftver fejlesztés esetén kizárólag a TESZOR listában (lást mellékelt dokumentumok) szereplő TESZOR szám alá tartozó szoftverek beszerzésének költsége támogatható.
 • Ingatlan beruházás esetén legfeljebb nettó 190.000,- Ft/nm költség tervezhető, illetve számolható el maximális kiadásként.
 • A pályázat keretében szinten tartó, helyettesítő beruházás nem támogatható.

További feltételek:

 • A projekt keretében csak a mellékelt listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek, illetve a feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is
 • Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel érintett ingatlannak az alábbi energiahatékonysági elvárásoknak kell megfelelnie:
  • az ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása).
  • az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból kell fedezni.

Kötelező vállalások

1) Létszámtartás

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja.

 • a bázislétszámot és
 • a bázislétszám és a kölcsönzött munkaerő összegét

ÉS

2) Személyi jellegű ráfordítás

A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest, vagy
 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest, vagy
 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át

ÉS

3) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:

 • a két év alatt összesen eléri a támogatási összeget, vagy
 • a projekt fizikai befejezési évét követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot, vagy
 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot

 Támogatás mértéke

Maximum az összes elszámolható költség 50 %-a, de a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást is beleértve legfeljebb:

 

Mikro- és kisvállalkozás Középvállalkozás
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 50%
Közép-Dunántúl 50% 45%
Nyugat-Dunántúl 45% 35%

 

Támogatás összege

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft.

Fenntartási kötelezettség

Jelen pályázat keretében a fenntartási időszak 3 év.

Előleg

Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 50%, de maximum 100 millió forint.

Biztosítékok köre

Nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A pályázatok benyújtása 2015. július 9.-tól 2017. július 10-ig lehetséges.

Letölthető portfólió: GINOP-1.2.1-15 portfólió