A pályázat célja

A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében meghirdetett pályázat célja a gyártó-és termelő, mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése gép-és eszközbeszerzés, valamint infrastrukturális és ingatlan beruházások révén. A pályázat célcsoportjába azok a vállalkozások tartoznak, amelyek végfogyasztásra szánt terméket előállító iparágak vállalkozásai és exportnövekedési potenciállal bírnak.

A projektek megvalósítására legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

A pályázók köre

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások

Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

 • amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata nem rendelkezik legalább 3 lezárt, teljes üzleti évvel;
 • amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben nem érte el az 1 főt;
 • amely projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének összegét, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét;
 • amely projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év mérlegfőösszegét;
 • amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három lezárt üzleti éves beszámolója alapján az árbevételének legalább 50%-a nem az „Ágazati fókusz” című mellékletében felsorolt tevékenységekből származik (Ld. csatolmány);
 • amellyel szemben a NAV, illetve az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a pályázat benyújtásának időpontjában;
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozás;

Elszámolható költségek

 1. Eszközbeszerzés
 • Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése
 • Anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás, üzembe helyezés és betanítás
 • Eszközök felszerszámozásához új szerszámok, kiegészítő berendezések költsége
 • Egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök beszerzése támogatott
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építése, bővítése, átalakítása, fejlesztése
 • Új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások:
 • Épületgépészeti gépek
 • Ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése
 • Ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték,
 • A megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek
 • Elektromos energiaellátás hálózata
 • Eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító, szennyvíztároló,
 • Szellőzési, légfrissítő berendezések,
 • Felvonók, iparvágány, hűtőkamra, siló, ipari kapuk,
 • Külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
 • Útépítés, parkoló és kerítés építés, őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése.
 1. Információs technológiafejlesztés kapcsolódó hardverek beszerzése
 • Hardverek, hálózati eszközök
 • Telekommunikációs eszközök
 • Információ/adattárolás költségei
 • Hardvereszközök beszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatások költsége
 • Információs technológiafejlesztés kapcsolódó szoftverek beszerzése
 • Szoftverek, alapszoftverek, immateriális javak
 • Testre szabás költségei, migrációs fejlesztések költségei
 • Betanítás költsége
 1. Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége
 • Kizárólag a megvalósítás helyszínén használható fel

Elszámolható költségekre vonatkozó feltételek

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, abban az esetben feltétel a jogerős építési engedély megléte;
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetén legfeljebb 190.000 Ft/nm költség tervezhető maximális költségként
 • Új ingatlan esetén a tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása).
 • Új ingatlan esetén az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból kell fedezni
 • Eszközbeszerzés
 • Új termelő eszköz beszerzése tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük
 • Anyagmozgatáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó eszköz beszerzése tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el
 • Minden költségtétel alátámasztására 3 db, a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges
 • Nem számolható el a pályázó által forgalmazott, saját maga által előállított eszköz, szoftver, rendszer bevezetésének költségei, saját maga által nyújtott szolgáltatás
 • Nem számolható el partner és/vagy kapcsolt vállalkozástól beszerzett eszköz, szoftver, rendszer bevezetésének költségei, nyújtott szolgáltatás
 • Egyéb feltételek
 • A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdhető.
 • A pályázat benyújtását megelőző napon megkezdett projektekhez támogatás nem igényelhető.
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie

Támogatás összege

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 100 millió Ft

Támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség legfeljebb 50%-a az alábbiak szerint:

 

Terület Középvállalkozás Mikro-és kisvállalkozás
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 50% 50%
Közép-Dunántúl 45% 50%
Nyugat-Dunántúl 35% 45%

 

Elszámolható költség felső korlátja

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft lehet.

Kötelező vállalások

 • Létszámtartás

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a pályázat benyújtását megelőző utolsó, lezárt üzleti év átlagos statisztikai létszáma alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.).

 • Nettó árbevétel növekedése

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) százalékos növekménye átlagosan legalább 5% lesz.

Biztosítékok köre

Amennyiben az elnyert támogatás összege meghaladja a 20 millió Ft-ot, a pályázó biztosítéknyújtásra kötelezett, melynek fedeznie kell legalább a támogatás összegét. A biztosíték formája lehet:

 • bankgarancia
 • ingatlan jelzálogjog
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség
 • biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény

Önrész

A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

Saját forrás

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.

Fenntartási kötelezettség

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. évig fenntartja és üzemelteti.

Előleg

A pályázati kiírás keretében legalább 20 millió Ft támogatási összeg felett igényelhető előleg.

A pályázatok benyújtásának határideje 2014. december 31.

A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.

Letölthető portfólió: GINOP-1.2.1-14 portfólió