ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTÉS KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉHEZ

(verziószám: 1, hatályos: 2018.05.25.)

Az Ön által megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Rolling Consulting Group Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. (továbbiakban Rolling Consulting Group Kft., vagy Adatkezelő) számára. A Rolling Consulting Group Kft., az internet használata útján, részére eljuttatott valamennyi személyes adatot ugyanolyan magas szintű védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton vagy formában bocsátották volna rendelkezésére.

A Pályázati előminősítés kérdőív kitöltése során a www.rollingconsulting.hu weboldalon elektronikusan megadott személyes adatokat a Rolling Consulting Group Kft. kezeli. A Felhasználó (továbbiakban Felhasználó vagy Érintett) által az interneten keresztül történő Pályázati előminősítő kérdőív kitöltés során megadott adatok valódiságáért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

 1. Az adatkezelő adatai
 • Az Adatkezelő megnevezése: Rolling Consulting Group Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft.
 • Az Adatkezelő képviselője: a gazdasági társaság ügyvezetője
 • Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-735532
 • Az Adatkezelő székhelye: 1135 Budapest, Petneházy u. 55. I/108.
 • Az Adatkezelő telefonos elérhetősége: +36-1-413-7995
 • Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: adatvedelem@rollingconsulting.hu
 • Az Adatkezelő postai címe: 1135 Budapest, Petneházy u. 55. I/108.
 • Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: nem foglalkoztat ilyen személyt az Adatkezelő.
 1. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során mindig alkalmazza és betartja a rá és tevékenységére vonatkozó hatályos jogi szabályozást, különösen a következőket:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • A 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).
 • A 2008. évi XLVIII. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • A 2001. évi CVIII. törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.).
 • Az  1995. évi CXIX. törvényt, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Kkt.).
 1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő pályázat írói és tanácsadói tevékenységet folytat, amivel kapcsolatban a bevezetőben megjelölt honlapon tájékoztatást nyújt. A honlapot felkereső Felhasználónak lehetősége van pályázati szakértői előminősítést kérni, ami alapján az Adatkezelő egy szakértői elemzést készít és küld meg a Felhasználónak elektronikus formában. Amennyiben szükséges a szakértői anyag elkészítésének pontosításához további információ, vagy az megküldött adatok pontosítása szükséges, az Adatkezelő a Felhasználóval, az általa megadott telefonszámon vagy email címen felveszi a kapcsolatot és a szükséges egyeztetéseket elvégzi.

Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.

 1. Az adatkezelés jogalapja
 • Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő rollingconsulting.hu weboldalán, a Pályázati előminősítés kérdőív kitöltésekor, ezen tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával történik meg.
 • A Felhasználó személyes adatait nem köteles megadni, de a Pályázati előminősítés kérdőív kitöltésének és beküldésének előfeltétele, mert ennek hiányában részére szakértői anyag küldése nem valósítható meg.
 1. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő honlapján (www.rollingconsulting.hu) lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges, azonban a Pályázati előminősítő kérdőív kitöltéséhez, a szolgáltatás igénybevételéhez a következő személyes adatok megadása szükség: Név, Email cím, Telefonszám.

 1. Az adatkezelés időtartama
 • Összességében, alapesetben, a Pályázati előminősítés kérdőív beérkezését követően a kapcsolódó személyes adatokat 60 napig kezeli az Adatkezelő. Az Adatkezelő a kérdőív beérkezését követően a szakértői anyagot 15 napon belül elkészíti, majd kiküldi a Felhasználónak, ami 30 napig érvényes. Az Adatkezelő, a szakértői anyagok érvényességét a lejáratot követően 15 nap alatt ellenőrzi, majd törli, amennyiben a Felhasználó nem köt érvényes szerződést pályázatírási tanácsadás tevékenység nyújtására vonatkozóan az Adatkezelővel.
 • Amennyiben a Felhasználó a hozzájárulását a 60. napot megelőzően visszavonja, úgy az adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától a visszavonásáig tart. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, díjmentesen visszavonhatja elektronikus, vagy postai úton. Az Adatkezelő a tudomásszerzést követően 15 napon belül intézkedik a személyes adatok törléséről.
 • Amennyiben az elkészített szakértői anyag kiküldése után, olyan automatikus email üzenet érkezik vissza az Adatkezelőnek, hogy az email cím már nem érhető el, vagy már nem a hozzájárulást megadó érintett használja, akkor az email címhez kapcsolódó összes személyes adat törlésére intézkedik a tudomásszerzést követő 15 napon belül.
 • A visszavonáshoz való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 1. Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
 • Átlátható tájékoztatást kapjon az adatainak kezelésével kapcsolatban.
 • Visszajelzést kapjon az adatkezelés folyamatban levőségéről és az átlátható tájékoztatásban szereplő információkat megkapja.
 • A rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsék, vagy a hiányos személyes adatokat kiegészítsék.
 • A rá vonatkozó személyes adatokat töröljék.
 • Kérésére az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza.
 • Személyes adatait megfelelő formátumban megkapja és azokat más adatkezelőnek továbbítsa.
 1. A személyes adatok törlése
 • Az adatkezelő törli az Érintett személyes adatait a Pályázati előminősítés kérdőív beérkezését követően 60 nappal, amennyiben az Érintettel nem köt érvényes szerződést pályázatírási tanácsadás tevékenység nyújtására vonatkozóan.
 • Az Adatkezelő törli az Érintett személyes adatait, ha a hozzájárulását visszavonja a 6. pontban foglaltak szerint.
 • Amennyiben az Érintett kéri személyes adatainak törlését az Adatkezelő 15 napon belül törli azokat.
 • Amennyiben az árajánlat kiküldése után, olyan automatikus email üzenet érkezik vissza az Adatkezelőnek, hogy az email cím már nem érhető el, vagy már nem a hozzájárulást megadó érintett használja, akkor az email címhez kapcsolódó személyes adatok törlésére intézkedik az Adatkezelő, a tudomásszerzést követő 15 napon belül.
 • Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság az Érintett személyes adatainak törlését kéri, akkor az a jogerős határozatban, végzésben foglaltak szerint történik meg.
 1. Az adatok megismerése

Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az Adatkezelő által foglalkoztatott munkavállalók, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg, titoktartási kötelezettség terhe mellett.

 1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, a 11. pontban megnevezett adatfeldolgozókon, valamint a hatályos jogszabályokban megfogalmazott előírások kivételével, harmadik félnek nem továbbítja.

 1. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő, az 5. pontban felsorolt személyes adatok kezelése során, az adatok tárolásának és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében, tárhely szolgáltatás céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. Más célból az Adatfeldolgozókat nem veszi igénybe az Adatkezelő. Az adatfeldolgozás időtartamát az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók közötti hatályos szerződés tartalmazza.

Az adatfeldolgozók megnevezése és elérhetőségeik:

 • Cég név: X-Web Netpartner Kft.

https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html

Az Adatkezelő, más adatfeldolgozót nem vesz igénybe ezen adatkezelés során.

 1. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei
 • Személyes adataival kapcsolatos jogait az Adatkezelőnél, az 1. pontban felsorolt elérhetőségeken keresztül érvényesítheti. Az Adatkezelő a hatályos szabályozások alapján a hozzá beérkezett kérelmet, panaszt kezeli és az eljárás eredményéről az Érintettet tájékoztatja.
 • Az Érintett az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., weboldal: naih.hu) fordulhat.
 • Az Érintett jogosult bírósági eljárást indítani az Adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes bíróságon, amennyiben a hatályos jogszabályok szerinti jogait az Adatkezelő megsértette.
 1. Titoktartás

Az Adatkezelő, a partnerei, ügyfelei személyére, adataira, az Adatkezelővel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és általa kezelt személyes adatokat saját tulajdonú és üzemeltetésű, illetve a 11. pontban megjelölt Adatfeldolgozók által üzemeltetett szervereken tárolja. Az említett szerverek, a jogosulatlan felhasználás és az azzal kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében, korszerű, a technológiai fejlettségnek megfelelő műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedések vannak védve. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonsági eljárásaikat rendszeresen ellenőrzik és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztik.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa.